Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.06.20 12:35:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.20 12:33:17 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ przetargu na usługi poligraficzne o nr sprawy MR-AG-3121-007-2013

Numer ogłoszenia: 119077 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109593 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, fax. 015 8448557.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegająca na druku katalogu oraz materiałów promocyjnych wg poniższego zestawienia: A) KATALOG wystawy Przerwa na kawę, nakład: 400 egz. (czterysta), termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 10.07.2013, B) PLAKAT wystawy Przerwa na kawę, nakład: 200 egz. (dwieście), termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 1.07.2013. Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez wydruk próbny Zamawiający rozumie wydruk PROOF min. 2 strony w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-007-13..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegająca na druku katalogu oraz materiałów promocyjnych wg poniższego zestawienia: A) KATALOG wystawy Przerwa na kawę, nakład: 400 egz. (czterysta), termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, B) PLAKAT wystawy Przerwa na kawę, nakład: 200 egz. (dwieście), termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików. Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia. Przez wydruk próbny Zamawiający rozumie wydruk PROOF min. 2 strony w przypadku katalogu oraz min. 1 strony w przypadku druków ulotnych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poszczególne druki składające się na przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określonym SIWZ. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-007-13.

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-007/2013
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy Zamawiający modyfikuje SIWZ, w następującym zakresie:
 
W SIWZ było:

Termin realizacji zamówienia

KATALOG wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 10.07.2013
 
PLAKAT wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 1.07.2013
 
 
W SIWZ jest (po modyfikacji):
Termin realizacji zamówienia
KATALOG wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików
 
PLAKAT wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/06/20 10:35:34 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598