Zatwierdzony: 2013.06.20. 12:35:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.06.20. 12:33:17 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14617

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacja SIWZ przetargu na usługi poligraficzne o nr sprawy MR-AG-3121-007-2013

Numer ogłoszenia: 119077 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109593 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, fax. 015 8448557.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-007/2013
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługa poligraficzna - druk katalogu oraz materiałów promocyjnych do wystawy PRZERWA NA KAWĘ - wystawa rysunku satyrycznego Jacka Kawy Zamawiający modyfikuje SIWZ, w następującym zakresie:
 
W SIWZ było:

Termin realizacji zamówienia

KATALOG wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 10.07.2013
 
PLAKAT wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików, nie później niż 1.07.2013
 
 
W SIWZ jest (po modyfikacji):
Termin realizacji zamówienia
KATALOG wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 14 dni od dnia przekazania plików
 
PLAKAT wystawy Przerwa na kawę
termin wykonania: 7 dni od dnia przekazania plików
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 
Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.