Zatwierdzony: 2013.11.21. 20:17:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.21. 20:16:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14785

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-022/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych, serwerów oraz dostawa zestawów komputerowych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Nr sprawy: MR-AG-3121-022/13

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa, instalacja i konfiguracja oraz przeprowadzenie niezbędnych testów urządzeń teleinformatycznych oraz serwerów w ramach modernizacji sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - CZĘŚĆ I.

- dostawa 3 zestawów komputerowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - CZĘŚĆ II.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚCI I określa ZAŁĄCZNIK A do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚCI II określa ZAŁĄCZNIK B do SIWZ.

 

Poszczególne części zamówienia nie mogą być przez Wykonawców dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zadania udzielił min. 24 – miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia (dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne i wdrożeniowe w przypadku części II zamówienia).

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć, skonfigurować, przetestować i uruchomić przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż określony w niniejszej SIWZ, tj. 15 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 30.12.2013 r. (dotyczy części I oraz części II).

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)

 

SIWZ _wersja edytowalna

 

 

Załącznik A _SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ I

Załącznik A _wersja edytowalna

 

 

Załącznik B _SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ II
Załącznik B _wersja edytowalna

 

Schemat sieci teleinformatycznej w Muzeum Regionalnym w St. Woli 

 

Ogłoszenie BZP

Numer ogłoszenia: 248781 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013