Zatwierdzony: 2011.12.21. 14:16:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.12.21. 14:14:42 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=14109

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Przemys

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
 
 
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację i rozbudowę  wystawy COP DLA PRZYSZŁOŚCI. LUDZIE – PRZEMYSŁ – ARCHITEKTURA w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17, celem przekształcenia w MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ, na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp), Zamawiający odpowiada na skierowane pytania.
 
PYT. nr 1
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące „sytuacji ekonomicznej i finansowej” jeśli Wykonawcy, składając ofertę wspólnie na podstawie umowy konsorcjum, wykażą, że wspólnie posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę min. 250 000,00 zł.
 
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczące ww. warunku jeśli Wykonawcy składając ofertę wspólnie na podstawie umowy konsorcjum, wykażą, że wspólnie posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę minimum 250 000,00 zł.
 
PYT. nr 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do oferty w formie edytowalnej. Czy Zamawiający może umieścić na stronie internetowej załączników do oferty w formie edytowalnej?
 
ODPOWIEDŹ
Tak, Zamawiający umieści na stronie internetowej niezbędne do uzupełniania załączniki do oferty w formie edytowalnej, w formacie doc. (Microsoft Word). Załączniki dostępne poniżej:
 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ (Oświadczenie)
 
Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie)
 
Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie)
 
Załącznik nr 4 do SIWZ (Formularz ofertowy)
 
Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy)
 
Załącznik nr 6 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe)
 
Załącznik nr 7 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy)
 
 
 
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. VIII ppkt. 1 SIWZ Wymagania dotyczące wadium, w kwestii dotyczącej wysokości wymaganej kwoty wadium. Niniejszym Zamawiający zmniejszył wysokość wadium z kwoty 10.000,00 do kwoty 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Pozostałe zapisy SIWZ dotyczące wadium nie ulegają zmianie.
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu i złożenia oferty.