Zatwierdzony: 2009.11.05. 16:35:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.11.05. 16:33:26 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11593

Modyfikacja SIWZ, nr sprawy MR-AG-3121-016/09

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. XIII SIWZ oraz załączników nr 4 i 5 (formularza ofertowego oraz wzoru umowy) do SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi ochrony wystaw czasowych i konwojowania”
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XIII jest:
 
Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
%
1
Wynagrodzenie miesięczne łącznie 2 obiektów
60
2
Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę faktycznego konwoju/ na 1 konwojenta
10
3
Cena jednostkowa za 1 km przebytej trasy faktycznego konwoju pojazdem Wykonawcy
10
4
Stawka dobowa za ochronę fizyczną wystawy
„Z kolekcji Czartoryskich”
10
5
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
10
 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XIII powinno być (dodaje się zapis w Lp. 1):
 
Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za ochronę wszystkich 4 obiektów w skali roku:
 
przy ul. Sandomierskiej 1,
ul. Hutniczej 17,
 ul. Wańkowicza 72
 ul. Ks. Wyszyńskiego 12
 
60
2
Cena jednostkowa za 1 roboczogodzinę faktycznego konwoju/ na 1 konwojenta
10
3
Cena jednostkowa za 1 km przebytej trasy faktycznego konwoju pojazdem Wykonawcy
10
4
Stawka dobowa za ochronę fizyczną wystawy
„Z kolekcji Czartoryskich”
10
5
Wysokość ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
10
 
1.    Na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu została zamieszczona modyfikacja uwzględniająca powyższe sprostowanie. Oferenci zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu jako niezgodna z SIWZ.
 
2.    Z uwagi na nieznaczny zakres zmian w treści SIWZ, termin składania ofert pozostaje bez zmian i jest to 10 listopada 2009 r. godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2009 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro).
 
3.    Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Modyfikacja zostanie dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część (udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego).
 
SIWZ, formularz ofertowy oraz wzór umowy - uwzględniający modyfikację z 5.11.2009
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA _ Portal UZP