Numer ogłoszenia: 199593 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 188075 - 2009 data 26.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, fax. 015 8448557.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać: