Zatwierdzony: 2009.10.27. 16:46:38 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.10.27. 16:45:32 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11519

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, nr sprawy MR-AG-3121-017/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
„Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy „W dolinie Sanu. Krajobraz – Ludzie – Tradycje”, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. Kuratorem wystawy plenerowej jest Pani Ela Skromak, tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania wydruku oraz montażu kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy „W dolinie Sanu. Krajobraz – Ludzie – Tradycje”, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Usługa polega na wydruku łącznie 371.16 m2 kolorowych wydruków wielkoformatowych na matowej folii PCV a następnie ich montaż (docinanie i naklejanie) na płytach z poliwęglanu komorowego (plansze ekspozycyjne), przestrzennej rzeźbie jubileuszowej oraz na 8–iu słupach wystawienniczych rozlokowanych w różnych punktach miasta Stalowa Wola.
 
4. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:  do 25 listopada 2009 r.
 
5. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 6 listopada 2009 r. godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada 2009 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro).
 
OGŁOSZENIE
 
SIWZ
 
Załącznik A  - MAKIETA KONSTRUKCJI WYSTAWIENNICZYCH
 
OGŁOSZENIE Z PORTALU UZP