Stalowa Wola: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 189405 - 2009; data zamieszczenia: 27.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli , ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8448556, faks 015 8448557.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury, Muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania wydruku oraz montażu kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy fotograficznej Adama Krzykwy W dolinie Sanu. Krajobraz - Ludzie - Tradycje, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Usługa polega na wydruku łącznie 371.16 m2 kolorowych wydruków wielkoformatowych na matowej folii PCV a następnie ich montaż (docinanie i naklejanie) na płytach z poliwęglanu komorowego (plansze ekspozycyjne), przestrzennej rzeźbie jubileuszowej oraz na 8-iu słupach wystawienniczych rozlokowanych w różnych punktach miasta Stalowa Wola. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. Zamawiający dostarczy Oferentowi wyłonionemu w postępowaniu przetargowym scenariusz merytoryczny wystawy plenerowej wraz z koncepcją rozmieszczenia (montażu) plansz ekspozycyjnych. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.00.00-8, 22.46.20.00-6, 79.34.10.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamĂłwienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktĂłrej dostępna jest specyfikacja istotnych warunkĂłw zamĂłwienia: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola pok. nr 14.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 13:00, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola pok. nr 14.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).