Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2014.01.26 18:48:01 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.26 18:47:24 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-007/14

MR-AG-ZO-007/14                                                                             Stalowa Wola, dnia  26 styczeń 2014 r.
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”  - Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
I.         INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006          
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Lucyna Mizera, e-mail: lmizera@muzeum.stalowawola.pl
Ewelina Wiechnik, e-mail: ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl
 
II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy). (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - dalej jako ustawa, w związku z art. 70 Kodeksu Cywilnego.
2.      Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
3.      Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania w walutach obcych.
4.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 
III.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dowolną liczbę spośród części:
 
CZĘŚĆ I - TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
Świadczenie usługi przewozu uczestników 3 szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych
 
Lp.
Nazwa szkolenia
Transport
osób na trasie
Data, godzina
1a
Szkolenie w zakresie obsługi osób niewidomych i słabo widzących
 
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
ZE LWOWA
(max 19 osób)
Lwów - Stalowa Wola
 
10 luty 2014, godz. 5:00
- odbiór pasażerów ze Lwowa
 
10 luty 2014, godz. 9:00
- przyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
1b
 
POWRÓT UCZESTNIKÓW
DO LWOWA
(max 19 osób)
 
Stalowa Wola - Lwów
11 luty 2014, godz. 18:00
- wyjazd ze Stalowej Woli
 
11 luty 2014, godz. 23:00
- przyjazd do Lwowa
 
2a
 
 
 
Szkolenie w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie
 
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
ZE LWOWA
(max 19 osób)
 
Lwów - Stalowa Wola
25 luty 2014, godz. 5:00
- odbiór pasażerów ze Lwowa
 
25 luty 2014, godz. 9:00
- przyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
2b
 
POWRÓT UCZESTNIKÓW
DO LWOWA
(max 19 osób)
 
Stalowa Wola - Lwów
26 luty 2014, godz. 18:00
- wyjazd ze Stalowej Woli
 
26 luty 2014, godz. 23:00
- przyjazd do Lwowa
3a
 
 
 
Szkolenie w zakresie obsługi osób niesłyszących
i słabosłyszących
 
PRZYJAZD UCZESTNIKÓW
ZE LWOWA
(max 19 osób)
 
Lwów - Stalowa Wola
 
10 marzec 2014, godz. 18:00
- wyjazd ze Stalowej Woli
 
10 marzec 2014, godz. 23:00
- przyjazd do Lwowa
 
3b
 
 
 
 
 
 
POWRÓT UCZESTNIKÓW
DO LWOWA
(max 19 osób)
 
Stalowa Wola - Lwów
 
11 marzec 2014, godz. 18:00
- wyjazd ze Stalowej Woli
 
11 marzec 2014, godz. 23:00
- przyjazd do Lwowa
 
 
Warunki realizacji zamówienia części I:
 
1.    Wykonawca zapewni transport pojazdem typu BUS przeznaczonym do przewozów międzynarodowych, dla nie więcej niż 19 osób (miejsca siedzące).
2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładny adres i godziny podróży minimum 3 dni przed planowanym transportem.
3.    Pojazd nie może być wyprodukowany przed 2004 rokiem.  
4.    Pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NNW.
5.    Pojazd wyposażony w klimatyzację, audio, niezależne ogrzewanie, wysokie fotele o liczbie miejsc siedzących gwarantujących przewiezienie jednorazowo grupy osób  do 19 osób. Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia grupy osób kilkoma pojazdami o mniejszej liczbie miejsc.
6.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.
7.    W przypadku wystąpienia usterek technicznych lub sytuacji losowych Wykonawca zapewnia transport zastępczy.
8.    Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić świadczenie usługi przewozu przez przewoźnika posiadającego aktualną licencję na świadczenie międzynarodowych usług przewozu osób.
9.    Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej  po wykonaniu zlecenia związanego z transportem (tam i z powrotem) po każdym szkoleniu.
10.  Rozliczenie nastąpi według ceny określonej w ofercie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej płatności za tzw. ”puste km”.
11.  Zamawiający nie płaci Wykonawcy za dojazd z bazy Wykonawcy do miejsca wyjazdu grupy uczestników szkoleń oraz za powrót do bazy Wykonawcy z miejsca przyjazdu. 
12.  Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu noclegów wyżywienia dla kierowcy. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nocleg i wyżywienie dla kierowców we własnym zakresie i na własny koszt.
13.  Wszelkie koszty winne być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej.
14.  Ustala się 14-dniowy termin płatności. Rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN.
15.  Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności przewozu osób.
 
 
CZĘŚĆ II - TRANSPORT KRAJOWY
Świadczenie usługi przewozu uczestników 3 szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych
 
Lp.
Nazwa szkolenia
Transport
osób na trasie
Data, godzina
1
Szkolenie w zakresie obsługi osób niewidomych i słabo widzących
 (max 25 osób)
Stalowa Wola - Sandomierz
 
 
 
Sandomierz - Stalowa Wola
10 luty 2014, godz. 18:00
- odbiór pasażerów z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
11 luty 2014, godz. 9:00
- przyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
2
 
 
 
Szkolenie w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie
(max 25 osób)
Stalowa Wola - Sandomierz
 
 
 
Sandomierz - Stalowa Wola
 
25 luty 2014, godz. 18:00
- odbiór pasażerów z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
26 luty 2014, godz. 9:00
- przyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
3
 
 
 
Szkolenie w zakresie obsługi osób niesłyszących
i słabosłyszących
(max 25 osób)
 
Stalowa Wola - Sandomierz
 
 
 
Sandomierz - Stalowa Wola
 
25 luty 2014, godz. 18:00
- odbiór pasażerów z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
26 luty 2014, godz. 9:00
- przyjazd do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Warunki realizacji zamówienia części II:
 
1.    Wykonawca zapewni transport pojazdem turystycznym przeznaczonym do przewozów minimum 25 osób, dla (miejsca siedzące).
2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładny adres i godziny podróży minimum 3 dni przed planowanym transportem.
3.    Pojazd nie może być wyprodukowany przed 2004 rokiem. 
4.    Pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenia OC i NNW.
5.    Pojazd wyposażony w klimatyzację, audio, niezależne ogrzewanie, wysokie fotele o liczbie miejsc siedzących gwarantujących przewiezienie jednorazowo grupy osób  min 25 osób. Zamawiający nie przewiduje możliwości przewożenia grupy osób kilkoma pojazdami o mniejszej liczbie miejsc.
6.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.
7.    W przypadku wystąpienia usterek technicznych lub sytuacji losowych Wykonawca zapewnia transport zastępczy.
8.    Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić świadczenie usługi przewozu przez przewoźnika posiadającego aktualną licencję na świadczenie międzynarodowych usług przewozu osób.
9.    Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej  po wykonaniu zlecenia związanego z transportem (tam i z powrotem) po każdym szkoleniu.
10.  Rozliczenie nastąpi według ceny określonej w ofercie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej płatności za tzw. ”puste km”.
11.  Zamawiający nie płaci Wykonawcy za dojazd z bazy Wykonawcy do miejsca wyjazdu grupy uczestników szkoleń oraz za powrót do bazy Wykonawcy z miejsca przyjazdu. 
12.  Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu noclegów wyżywienia dla kierowcy. Wykonawca w razie potrzeby zapewnia nocleg i wyżywienie dla kierowców we własnym zakresie i na własny koszt.
13.  Wszelkie koszty winne być uwzględnione przez Wykonawcę w cenie ofertowej.
14.  Ustala się 14-dniowy termin płatności. Rozliczenia finansowe będą prowadzone w PLN.
15.  Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności przewozu osób.
 
IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)        posiadania wiedzy i doświadczenia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 5 usług transportu zorganizowanego osób, w tym: na trasach krajowych (minimum 3) i międzynarodowych (minimum 2).
 
b)        dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.
 
2.    Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów.
 
V.        DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE
a)        Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty – załącznik nr 1, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.
 
b)        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.
 
c)        Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest na określoną kwotę ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 
VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
luty 2014 r., marzec 2014 r. - zgodnie z tabelą.
 
VII.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej zaadresowanej jak niżej:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
z adnotacją:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR MR-AG-ZO-007/14
 
Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”  - Program Współpracy Transgranicznej
Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
2.    Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oferty na piśmie (max 3 dni od terminu składania ofert).
3.    Adresy poczty elektronicznej:
mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl
ewiechnik@muzeum.stalowawola.pl
4.    Termin składania wstępnych ofert: 31 stycznia 2014 r. godz. 12.00.
5.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA - 100%.
2.    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3.    Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty ze względu na tematykę czasopisma niezgodną z charakterem i celem publikacji artykułu.
4.    Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych oświadczeń w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
IX.       Załączniki
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z wymaganymi załącznikami
(FORMULARZ OFERTOWY, WZÓR UMOWY, WYKAZ DOŚWIADCZENIA)


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2014/01/26 17:48:01 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598