Tematy BIP > VIIII. Zapytania ofertowe >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.10.28 14:12:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.28 14:12:18 przez: Marcin Młynarski

ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, nr sprawy MR-AG-ZO-048/2013

MR – AG – ZO–048 /13                                                                                    Stalowa Wola, dnia 28.10.2013
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zad. pn.:
Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie
 
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Marek Wiatrowicz, tel. 15 842 00 42, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
Marcin Młynarski, tel. 15 844 85 56, faks 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
 
1.      Przedmiot zamówienia
Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi, w ramach której należy wykonać projekt, skład, wprowadzenie korekty oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, wg następujących założeń:
 
·       format: ok. 20 cm (wysokość) X 12 cm (szerokość),
·       papier Munken Lynx o gramaturze ok. 150-170, wg założeń projektanta,
·       kartki łączone spiralą,
·       przewidywana objętość: ok. 100 stron bez okładki,
·       fotografie wyłącznie czarno - białe,
·       okładka podwójna: papier Munken Lynx o gramaturze ok. 300 plus okładka z tworzywa sztucznego, przezroczysta, matowa,
·       wykonanie korekty wg ustaleń z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
 
1.1.  Zamawiający dostarczy Oferentowi następujące materiały:
a)    teksty w języku polskim (łącznie około 40 stron),
b)    materiał fotograficzny (około 70 fotografii),
c)    materiał graficzny (np. logotypy).
 
1.2.  Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w kwestiach merytorycznych dotyczących projektu szaty graficznej oraz składu.
1.3.  Wykonawca zobowiązany jest do załączenia plików drukarskich PDF w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
1.4.  Wraz z zapłatą całego wynagrodzenia Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu będącego Przedmiotem Umowy polegające na prawie do wykorzystania tego projektu. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.
1.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
1.6.  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
 
2.      Termin realizacji
Wymagany termin realizacji zamówienia: max 14 dni od przekazania kompletu materiałów.
Zamawiający przewiduje przekazanie materiałów i rozpoczęcie prac ok. 12 listopada 2013 r.  
 
3.      Opis sposobu przygotowywania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
3.1.   Oferta powinna zawierać:
a)     wypełniony i podpisany formularz ofertowy; Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty 
fax-em lub drogą elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia go na piśmie.
b)     przykładową koncepcję graficzną publikacji pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, (w tym minimum: propozycja szaty graficznej – na bazie materiału fot. przesłanego przez Zamawiającego razem z zapytaniem ofertowym), złożona z:
Ø  okładki publikacji,
Ø  minimum 4 stron (środka) zapisanych w formacie PDF.
 
3.2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14, I piętro lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl lub mwiatrowicz@muzeum.stalowawola.pl
3.3.  Termin składania ofert: 8.11.2013 r. godz. 12.00.
 
4.      Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert
4.1    Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
4.2    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zamówienia.
4.3    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
Kryterium
%
1
Cena za realizację przedmiotu zamówienia:
60
2
Przykładowa koncepcja graficzna publikacji przedłożona przez Oferenta:
 40
 
Lp. 1. kryterium CENA – 60%. Oferent, który przedstawi najniższą ofertę w zbiorze ofert nie odrzuconych otrzyma 60 pkt., reszta Oferentów zgodnie z wzorem: An= Cmin /Cr x 60
Gdzie: An – wartość punktowa oferty rozpatrywanej w kryterium ceny
Cmin – najniższa cena netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zbiorze ofert nie odrzuconych
Cr – cena netto oferty rozpatrywanej
 
Lp. 2. kryterium PRZYKŁADOWA KONCEPCJA GRAFICZNA– 40%,
Zamawiający oceni załączoną do oferty minimum jedną propozycję koncepcji szaty graficznej publikacji przygotowaną przez Oferenta na podstawie załączonych do zapytania ofertowego tekstów i fotografii. Oferent powinien przygotować własną koncepcję złożoną z: okładki oraz minimum 4 stron „środka”, zapisanych w formacie PDF.
 
Każdy z członków komisji oceniającej będzie mógł według własnej oceny przyznać od 1 do 10 pkt. każdej z ofert. Zamawiający powoła na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego 4 członków komisji, która będzie oceniać dołączoną do oferty koncepcję.   
Liczba punktów dla każdej oferty obliczona będzie w ten sposób, że każdy członek komisji przyzna pisemnie na specjalnie przygotowanej KARCIE OCENY od 1 do 10 punktów, a następnie liczba tych punktów zostanie do siebie dodana i podzielona przez liczbę członków komisji oceniającej dokonujących oceny (średnia ocen).
 
Punkty będą przyznawane wg następujących kategorii:  
9-10 pkt. (= max) dla oceny „doskonała”
7-8 pkt. dla oceny „bardzo dobra”
4-6 pkt. dla oceny „dostateczna”
2-3 pkt. dla oceny „wystarczająca, przeciętna”
1 punkt (= min.) dla oceny „niedostateczna”
 
4.4    Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4.5    Jeżeli koncepcja otrzyma od minimum 1 członka komisji oceniającej po 1 (słownie: jednym) punkcie, odpowiadającym ocenie „niedostatecznej”, Oferent zostanie wykluczony, a oferta odrzucona z uwagi na nie spełnienie wymogów Zamawiającego.
4.6    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów, tzn. która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium nr II (koncepcja szaty graficznej publikacji).
4.7    Zaakceptowana przez Zamawiającego koncepcja szaty graficznej będzie dla Wykonawcy obowiązująca.
4.8    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
5.      Załączniki
 
 
Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-048/2013
z wymaganymi załącznikami (formularz ofertowy, wzór umowy)
 
 
Przykładowe materiały fotograficzne (5 szt.) oraz plik tekstowy.
                       


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/10/28 13:12:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598