Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.08.22 17:50:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.08.22 17:44:07 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy: MR-AG-213-009/08

MR-AG-213-009/08                                                   Stalowa Wola, dnia 20.08.2008
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługę poligraficzną: projekt, skład, korekta i druk katalogu do wystawy
archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego” oraz druk folderu
promocyjnego dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli     
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. (015) 844 85 56, (015) 844 02 81, faks (015) 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
22864000-4
Druki okazjonalne

 
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu publikacji wydawanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli do wystaw organizowanych w październiku 2008 r., jak poniżej:
 
2.1.    KATALOG do wystawy archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego”
·         format: 230 mm x 215 mm,
·         papier: kreda błyszcząca,
·         gramatura: 120,
·         objętość: w sumie 132 strony bez okładki,
·         45 stron w pełnym kolorze umieszczone w jednej części katalogu (ciągiem)
·         87 stron tekstu czarno-białego,
·         okładka: miękka, druk w pełnym kolorze, papier kredowy powlekany błyszczącą folią, gramatura okładki 350, środek okładki biały, niezadrukowany,
·         katalog niciowany, klejony,
·         druk okładki wg projektu dostarczonego w pliku zamkniętym przez Zamawiającego,
·         skład i korekta „środka” wg szablonu i instrukcji dostarczonej przez Zamawiającego,
·         Wykonawca powinien zapewnić możliwość konsultacji z pracownikiem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w kwestiach dotyczących składu (układu tekstu, fotografii oraz projektu szaty graficznej „środka” publikacji),
·         usługa poligraficzna gwarantująca bardzo wysoką jakość druku z możliwie jak najbardziej realnie odzwierciedlonymi barwami,
·         nakład: 200 egz. (dwieście),
·         termin wykonania katalogu do 15 października 2008 r.
·         Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 
2.2. materiały promocyjne
Druk FOLDERU MUZEALNEGO (wersja angielska)
 
Ø      format folderu rozłożonego: 670 mm x 305 mm,
Ø      folder składany na 5 części, po złożeniu format 134 mm x 305 mm,
Ø      papier: kreda błyszcząca,
Ø      gramatura 200,
Ø      kolor na całości,
Ø      nakład: 450 egz. (czterysta pięćdziesiąt),
Ø      skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego,
Ø      termin wykonania katalogu do 15 września 2008 r.
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe):
6.1. 30 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia w przypadku składu korekty i druku publikacji książkowych,
6.2. 14 dni przed upływem terminu wykonania zamówienia w przypadku składu i druku materiałów promocyjnych;
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawą.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
KATALOG do wystawy archeologicznej „W cieniu Imperium Rzymskiego”
15 października 2008 r.
 
FOLDER MUZEALNY (wersja angielska)
15 września 2008 r.
 
 
 
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
      20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 28 sierpnia 2008 r., godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
Załączniki:
 
1. SIWZ
 
   


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/08/22 15:50:37 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2008/08/20 16:49:40 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598