Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.06.25 15:17:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.06.25 15:16:36 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu Nr sprawy MR-AG-213-007/08

    MR-AG-213-007/08                  Stalowa Wola, dnia 24.06.2008
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem
na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 150 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56, 015 844 02 81; faks 015 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ Wanda Giecko, tel. 015 844 02 81, w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż elementów ekspozycyjnych z przeznaczeniem na wystawę plenerową 70-lecie Stalowej Woli organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
45212310-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45262400-5
Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45311000-0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-0
Instalowanie oświetlenia
 
I Opis ogólny
Projekt zakłada tymczasową zmianę funkcji fragmentu placu objętego opracowaniem na funkcję wystawienniczą z zachowaniem obowiązujących norm i standardów. W ramach nowej aranżacji przestrzeni placu przewidziano usunięcie istniejących ławek parkowych, podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej instalacji oświetlenia wystawy, ustawienie elementów wystawowych w formie stalowych standów (konstrukcje stalowe) z betonowymi podstawami i zamontowanymi na płytach z poliwęglanu kanalikowego wydrukami wielkoformatowymi. Projekt nie zakłada naruszania istniejącej roślinności znajdującej się na obszarze objętym opracowaniem, za wyjątkiem małych fragmentów trawnika. Projekt nie zakłada naruszenia istniejącej nawierzchni z kostki brukowej.
 
1. Założenia projektowe i materiałowe
1.1. Posadzki i nawierzchnie
- Projekt nie zakłada naruszania istniejącej roślinności znajdującej się na obszarze objętym opracowaniem, za wyjątkiem małych fragmentów trawnika.
- Projekt nie zakłada naruszenia istniejącej nawierzchni z kostki brukowej.
- Projekt nie zakłada wprowadzenia nowych nawierzchni ani podestów.
 
1.2. Oprawy oświetleniowe
- Reflektorki wiszące Massive, model 74900/21/30 lub równoważne
R7S118 / max. 500W / IP44, H 195 / J 185 / l 145
- Reflektorki stojące na ziemi Massive, model 74904/21/30 lub równoważne
R7S 118 / max. 500W, H 310 / J 220 / l 210
 
1.3. Instalacje
- przewidziano podłączenie do istniejącej sieci elektrycznej instalacji oświetlenia wystawy w formie reflektorków wiszących zamontowanych do stalowych konstrukcji stalowych ram (standy) oraz reflektorów stojących na nawierzchni z kostki brukowej i trawnika do podświetlania wydruków od spodu.
 
II Elementy wystawowe
 
A) ELEMENTY EKSPOZYCYJNE 1A, 1B, 2, 3, 4A, AB:
- Elementy ekspozycyjne 1A, 1B, 2, 3, 4A, AB w formie statywów na wydruki wielkoformatowe, wykonane z profili stalowych łóżkowych większych (50x40) i mniejszych (30x20), ze stali ocynkowanej, malowanej natryskowo farbą do stali ocynkowanej, np. farba Lowicyn firmy Polifarb Łódź, lub równoważna, kolor RAL 7044.
 
- Podstawy statywów wykonane z betonu zbrojonego prętami stalowymi ø 16 18 GZ i strzemionami ø 6 stal żebrowana co 50 cm. Podstawy wyposażone w uchwyty do mocowania do podłoża wykonane z prętów zbrojeniowych ø 10 stal gładka, zatopionych w podstawie betonowej. Mocowanie podstaw do podłoża przy pomocy stalowych kotew – pręt fajkowy dł. 100 cm, ø 16, stal gładka. Rys. A-DB
 
- Mocowanie profili stalowych statywów do podstawy betonowej za pomocą profilu zamkniętego ze stali ocynkowanej 60x60, zatopionego w betonowej podstawie. Rys. A-DA
 
- Plansze z wydrukami wielkoformatowymi wykonane z płyt z poliwęglanu kanalikowego bezbarwnego gr. 8 mm, na których naklejone będą wydruki wielkoformatowe na folii samoprzylepnej matowej, do stosowania na zewnątrz. Wydruk solwentowy, odporny na działanie promieni UV. Rys. A-E-1A, A-E-1B, A-E-2, A-E-3, A-E-4A, A-E-4B
 
- Mocowanie płyt z poliwęglanu kanalikowego do profili stalowych za pomocą kątownika aluminiowego 10 x 10 mm dociskającego płytę z polipropylenu kanalikowego do profilu stalowego łóżkowego, wszystko skręcone za pomocą wkrętów samowiercących 4,8 x 16 mm rozmieszczonych co 30 cm. Rys. A-DC
 
- Oświetlenie statywów wystawowych za pomocą reflektorków wiszących, montowanych na wysięgniku stalowym o długości 60 cm wykonanego z profilu zamkniętego 40 x 40 mm ze stali ocynkowanej oraz reflektorków stojących na ziemi. Rodzaj oświetlenia wg zestawienia materiałów. Rys. A-DD. Wymiary poszczególnych elementów wystawowych wg rysunków: A-E-1A, A-E-1B, A-E-2, A-E-3, A-E-4A, A-E-4B.
 
B)  RZEŹBA ,,70’’
- Rzeźba wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 2 mm, malowanej natryskowo farbą do stali ocynkowanej, np. farba Lowicyn Polifarb Łódź, lub równoważna, kolor RAL 7044. Na czterech z ośmiu płaszczyzn rzeźby naklejone będą wydruki wielkoformatowe na folii samoprzylepnej matowej, do stosowania na zewnątrz. Wydruk solwentowy, odporny na działanie promieni UV.
 
- Blacha ze stali ocynkowanej zamontowana na konstrukcji z ceowników wys. 100 mm przyspawana do konstrukcji.
 
- Rzeźba przytwierdzona do podstawy z betonu zbrojonego prętami stalowymi ø 16 18 GZ i strzemionami ø 6, stal żebrowana co 50 cm. Podstawy wyposażone w uchwyty do mocowania do podłoża wykonane z prętów zbrojeniowych ø 10 stal gładka, zatopionych w podstawie betonowej. Mocowanie podstaw do podłoża przy pomocy stalowych kotew – pręt fajkowy dł. 100 cm, ø 16, stal gładka. Wymiary wg rys. A-E-RZ.
 
III Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w będących integralnymi częściami SIWZ
- projekcie technicznym wykonawczym wystawy plenerowej (dostępne u Zamawiającego i na stronie Zamawiającego);
- projekcie technicznym instalacji elektrycznej oświetleniowe,
- przedmiarach robót,
 
4. Termin realizacji
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 20.08.2008 r.
5.     Opis warunków udziału w przetargu
5.1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3; Wykonawcy, którzy złożą ofertę wspólną i spełnią warunki określone w art. 23 Ustawy Pzp; Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, w szczególności:
 
1)     Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)     Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b)     Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c)      Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)     Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e)     Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f)       Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g)     Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h)     Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i)       Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j)       Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
 
2)     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a)     Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
b)     Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)      Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 
5.2.     Do niniejszego postępowania przetargowego mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy spełniający   warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz pozostałe warunki określone      w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
5.3.     Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy   i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy ustanawiają   pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia   publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących         wspólnie.
 
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 16.07.2008 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 14 (I piętro).
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i 7) Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
 
Załączniki:
1. SIWZ
2.Przedmiar robót (oświetlenie wystawy)
3. Przedmiar robót (cześć budowlana)
4. Dokumentacja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, opis do wystawy, zestawienie materiałów
 
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/06/25 13:17:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2008/06/24 13:26:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598