Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.05.20 16:04:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.05.20 16:03:23 przez: Marcin Młynarski

Informacja o wyborze oferty Nr sprawy: MR-AG-213-006/08

    

 
Nr sprawy: MR-AG-213-006/08                           Stalowa Wola, dn. 20.05.2008
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 8.05.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria przez dotyk, edycja II organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli”, - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych Spółka z o.o., ul. Konwiktorska 7/9, 00-216 Warszawa, z ceną ofertową: 9.459,00 zł (netto) + VAT 22 % (2.080,98 zł), tj. łącznie (brutto) 11.539,98 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć zł 98/100). Oferta nr 1 spełnia wymogi SIWZ i jest jedyną ważną ofertą w postępowaniu przetargowym nie podlegającą odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z Zakładem Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych Spółka z o.o. zostanie zawarta w dniu 30.05.2008 r.
 
 
 
 
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/05/20 14:04:32 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598