Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.05.09 0:38:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.05.09 0:36:32 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-006/08

    

 
MR-AG-213-006/08                 Stalowa Wola, dnia 8.05.2008
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługa poligraficzna: projekt, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy
Galeria przez dotyk, edycja II organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
206 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 14). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
22864000-4
Druki okazjonalne

 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, korekta, skład i druk katalogu z częścią w alfabecie Braille’a do wystawy Galeria przez dotyk, edycja II, organizowanej przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, wg poniższej specyfikacji:
 
KATALOG Galeria przez dotyk, edycja II
·         format: A4, 280 mm x 210 mm /pion x poziom/,
·         papier: kreda błyszcząca, gramatura 200,
·         objętość: 40 stron łącznie z okładką, nie licząc kart w alfabecie Braille’a (ok. 10 kart), 
·         10 stron tekstu czarno-białego, papier kreda, tekst w polskiej i ukraińskiej wersji językowej,
·         20 stron w pełnym kolorze (fotografie + podpisy),
·         tłumaczenie 4 stron tekstu (A4, czcionka 12, Times New Roman) z jęz. polskiego na alfabet Braille’a oraz 1 strona stopki redakcyjnej.
·         tekst w alfabecie Braille’a wykonany na papierze offsetowym, gramatura 150, (papier i gramatura odpowiadająca wymaganiom druku w Braille’u oraz specyfice katalogu),
·         okładka: kreda matowa, gramatura 300, kolor na całości, powlekana matową folią, wybiórczo lakierowana,
·         pełny kolor na zewnątrz okładki, biała od wewnątrz,
·         katalog mocowany za pomocą spirali na dłuższej krawędzi, zapewniający trwałość katalogu i pozwalający na łatwe jego użytkowanie przez osoby niedowidzące lub niewidome (czytające w alfabecie Braille’a),
·         objętość katalogu łącznie z kartami w alfabecie Braille’a będzie wynosiła ok. 50 stron,
·         nakład 300 egz.,
·         projekt, skład, korekta i druk wg ogólnej wizji szaty graficznej zaproponowanej przez Zamawiającego,
·         katalog „Galeria przez dotyk” służyć będzie osobom niewidomym i niedowidzącym, w związku z czym projekt szaty graficznej, czcionki (min. 14), kontrastu i nasycenia barw powinien odpowiadać tym założeniom,
·         Zamawiający dostarczy materiały w postaci tekstu (Word) oraz fotografie w wysokiej rozdzielczości (TIFF).
 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD       w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego wstępnej koncepcji projektu i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu z Wykonawcą drogą telefoniczną lub elektroniczną celem doprecyzowania projektu oraz jego ostatecznej akceptacji i dopuszczenia do druku.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do wykonania projektu i druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych oraz większego od przewidywanego zainteresowania wystawą.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.06.2008
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
      20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro)
b) termin składania ofert: 16 maja 2008 r., godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
    ………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ
 
   


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/05/08 22:38:09 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598