Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.04.09 16:41:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.04.09 16:40:41 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-005/08

    

 
Nr sprawy: MR-AG-213-005/08                                  Stalowa Wola, dn. 9.04.2008
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.03.2008 r. na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: skład i druk materiałów promocyjnych i katalogów do wystaw organizowanych w ramach projektów Przegląd Sztuki Artystów Niepełnosprawnych, Dostępne Muzeum oraz Noc Muzeów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: MARLEX Sp. z o. o., ul. Spacerowa 2 a, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 14.700, 00 zł (netto) + VAT 22 % (3.234, 00 zł), tj. łącznie (brutto) 17.934, 00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery zł 00/100). Oferta nr 1 spełnia wymogi SIWZ i jest jedyną ważną ofertą w postępowaniu przetargowym niepodlegającą odrzuceniu. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą. Umowa z firmą MARLEX Sp. z o. o. zostanie zawarta dnia 18.04.2008 r.
Zgodnie z art. 24 pkt 1 ust 1 oraz art. 26 pkt 5 ujednoliconego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający wykluczył z postępowania Oferenta nr 2, Pracownię Poligraficzną KNAP DRUK Stanisław Knap Al. Jana Pawła II 37, 37-450 Stalowa Wola.
Oferent nr 2 został wykluczony z postępowania przetargowego, zaś oferta nr 2 została odrzucona. Powodem wykluczenia oferenta nr 2 było nienależyte wykonanie umowy Nr 002/2008/PZP z dnia 5.02.2008 r. co zostało protokolarnie poświadczone w dniu 28.02.2008 r. Ponadto Oferent nr 2 nie spełnił warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. XIII Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert, gdyż nie dołączył próbek publikacji tożsamych z zadaniem.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
                                                                                              ..............................................................               
                                                                                               (podpis kierownika zamawiającego
                                                                                               lub osoby upoważnionej)
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/04/09 14:41:21 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598