Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2008.01.29 18:32:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2008.01.29 18:32:04 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy: MR-AG-213-002/08

    

 
Nr sprawy: MR-AG-213-002/08                               Stalowa Wola, dn. 25.01.2008
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 14.01.2008 na zadanie pn.: „Usługa poligraficzna: skład i druk 2 albumów: Art deco w Stalowej Woli oraz Art deco we Lwowie  –  wydawanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola – Lwów”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 7, złożoną przez firmę: Pracownia Poligraficzna KNAP DRUK Stanisław Knap, Al. Jana Pawła II 37, 37-450 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 23.525, 00 zł (netto) + VAT 22 % (5.175, 50 zł), tj. łącznie (brutto) 28.700, 50 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 50/100); oraz z łączną punktacją w kryterium II „jakość” 133 pkt. W związku z powyższym oferta nr 7 złożona przez firmę Pracownia Poligraficzna KNAP DRUK Stanisław Knap uznana została za najkorzystniejszą uzyskując łącznie 373 pkt. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
 
 
                                                                                              ..............................................................               
                                                                                               (podpis kierownika zamawiającego
                                                                                               lub osoby upoważnionej)
ZAŁĄCZNIKI:
 
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
 
 
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2008/01/29 17:32:35 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2008/01/27 20:04:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598