Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.25 7:08:04 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.25 7:07:26 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-028/07

 
MR-AG-213-028/07                                        Stalowa Wola, dnia 24.09.2007
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
 
Usługę poligraficzną: skład i druk katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia
międzywojennego oraz katalogu do wystawy Cop dla przyszłości
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
 
2. Usługa dotyczy składu i druku 2 katalogów do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wg poniższej specyfikacji:
 
a)      KATALOG do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego
·         format: 235 mm x 320 mm    /pion x poziom/
·         papier: kreda
·         gramatura: 180
·         objętość: 104 strony
·         wyklejka z fotografią czarno-białą
·         30 stron tekstu czarno-białego rozmieszczonego w różnych miejscach katalogu
·         74 strony w pełnym kolorze w różnych miejscach katalogu
·         okładka: twarda, w pełnym kolorze, powlekana matową folią z wyklejką
·         katalog niciowany
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład: 200 egz.
 
 
 
 
b) KATALOG do wystawy COP dla przyszłości. Ludzie – Przemysł – Architektura
·         format:  215 mm x 235 mm (pion x poziom)
·         papier: kreda
·         gramatura: 180
·         objętość: 136 stron
·         wyklejka biała
·         75 stron tekstu czarno-białego umieszczonego na początku (ok. 25 str.) i końcu (ok. 50 str.) katalogu
·         60 stron w pełnym kolorze
·         okładka: oprawa twarda w pełnym kolorze, folia matowa na całości, lakierowanie UV wybiórczo
·         katalog niciowany
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład: 200 egz.
 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD       w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
5 listopada 2007 r. – dotyczy składu i druku katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego,
minimum 50 egz. z zamówionego nakładu 200 egz.
 
5 listopada 2007 r. – dotyczy składu i druku katalogu do wystawy COP dla przyszłości. Ludzie – Przemysł – Architektura, pełny nakład 200 egz.
 
12 listopada 2007 r. – dotyczy składu i druku katalogu do wystawy Sztuka XX-lecia międzywojennego,
pełny nakład 200 egz.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 
Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 2 października 2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 października 2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 5 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                             Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ
 
           


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/25 05:08:04 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598