Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.13 15:50:36 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.13 15:49:40 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty MR-AG-213-026/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-026/07                   Stalowa Wola, dn. 13.09.2007
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
            Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 4 września 2007 r., dotyczącego „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: PRZEDSIĘBIORSTWO PODUKCYJNO – USŁUGOWE „WOMA”, ul. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 229.286, 15 zł (netto) + VAT 22 % (50.442, 95 zł), tj. łącznie (brutto) 279.729, 10 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć  10/100).
            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” złożono tylko jedną ofertę. Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta nie została odrzucona, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ………………………………………….
                                                                        (podpis kierownika zamawiającego
 
                                                                        lub osoby upoważnionej)
ZAŁĄCZNIKI:
 
ZP 12
 
ZP 21


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/13 13:50:36 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598