Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.12 13:07:12 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.12 12:55:38 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyborze oferty nr sprawy MR-AG-213-023/07

    
Nr sprawy: MR-AG-213-023/07                               Stalowa Wola, dn. 10.09.2007
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.08.2007 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację i rozbudowę Domu Gościnnego „HUTNIK” w Stalowej Woli” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę: CZEGEKO Sp. z o.o., Plac Gen. Wł. Sikorskiego 2, 31-115 KRAKÓW z ceną ofertową: 405.000, 00 zł (netto) + VAT 22 % (89.100, 00 zł), tj. łącznie (brutto) 494.100, 00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100 groszy), oraz najwyższą punktacją w kryterium II: doświadczenie; w związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.  
 
 
 
 
 
                                                                       ………………………………………….
 (podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)
                                  
           
                                              

    ZAŁĄCZNIKI:

ZP 12

ZP 21

 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/12 11:07:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/09/11 09:44:40 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598