Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.05 20:01:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.05 20:00:32 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy MR-AG-213-027/07

    
 
MR-AG-213-027/07                                                   Stalowa Wola, dnia 5.09.2007
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Usługę poligraficzną: skład i druk albumu Centralny Okręg Przemysłowy, plakatu i zaproszenia
do wystawy Cop dla przyszłości oraz folderu edukacyjnego i 2 rodzajów ulotek promocyjnych realizowanych w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola – Lwów.
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
78190000-5
Usługi w zakresie drukowania plakatów
 
 
2. Usługa dotyczy składu i druku albumu Centralny Okręg Przemysłowy  wg poniższej specyfikacji:
 
a)      ALBUM Centralny Okręg Przemysłowy
·         format: A4 297 mm x 210 mm (pion x poziom)
·         papier: offset
·         gramatura: 150-170
·         objętość: 112 stron
·         wyklejka biała
·         42 strony tekstu czarno-białego
·         70 stron fotografii dwubarwnych (czerń + pantone)
  • okładka: twarda, powlekana płótnem, tłoczona, zadrukowana w tłoczeniu czernią, płótno
      w kolorze jasno-szarym
·         oprawa: niciowana
·         druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład: 1000 egz.
 
 
 
b)      PLAKAT do wystawy Cop dla przyszłości
·         format 920 mm x 600 mm
·         papier: offset
·         gramatura 250
·         plakat dwubarwny (czerń + pantone)
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 500 egz.
 
c)      ZAPROSZENIE do wystawy Cop dla przyszłości
·         format: A4 składane na dwie równe części
·         papier: offset
·         gramatura 250
·         zaproszenie dwubarwne (czerń + pantone)
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 1200 egz.
                                            
      d) FOLDER  INFORMACYJNY do projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola - Lwów
·         format folderu rozłożonego: 594 mm x 210 mm
·         folder składany na 4 części, po złożeniu format folderu: A5
·         papier: offset
·         gramatura 220
·         folder dwubarwny (czerń + pantone)
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 4 000 egz.
 
e) ULOTKA INFORMACYJNA do wystawy stałej Narodziny Stalowej Woli 1938 w ramach projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola - Lwów
·         format A5
·         papier: offset
·         gramatura 100
·         ulotka dwubarwna (czerń + pantone)
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 2 000 egz.
 
f)       ULOTKA PROMOCYJNA do projektu Szlakiem architektury Art deco Stalowa Wola - Lwów
·         format A5
·         papier: offset
·         gramatura 100
·         ulotka dwubarwna (czerń + pantone)
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 10 000 egz.
 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD       w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
31 października 2007 r. – dotyczy składu i druku ALBUMU Centralny Okręg Przemysłowy
 
5 października 2007 r. – dotyczy składu i druku PLAKATU i ZAPROSZENIA do wystawy Cop dla przyszłości, FOLDERU EDUKACJNEGO oraz 2 rodzajów ULOTEK PROMOCYJNYCH realizowanych w ramach projektu Szlakiem architektury art deco.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 
Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 13 września 2007 godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2007 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
SIWZ
 
   


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/05 18:01:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598