Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.09.05 15:48:26 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.09.05 15:46:39 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr sprawy MR-213-026/07

    

MR-213-026/07                  Stalowa Wola, dnia 4.09.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
„Wykonanie aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5).
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Wanda Giecko - tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
Marcin Młynarski - tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45212310-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212320-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45451000-3
Dekorowanie

 
3.2. Informacje wstępne:
Ekspozycja wystawy COP dla przyszłości mieścić się będzie w pomieszczeniu hali byłych warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17. Hala ta budowana tuż po wojnie, jednak wg przedwojennego projektu, posiada bardzo ciekawą architekturę – zwłaszcza konstrukcję stropów opartą na oryginalnie zaprojektowanych słupach i podciągach. Strop podzielony jest na kwatery, w których znajdują się duże świetliki. Charakter wnętrza, jego przestronność, wysokość, architektura mają  istotny wpływ na wybór sposobu prezentacji zbiorów związanych z powstaniem i budową oraz znaczeniem przedwojennego COP.
3.3. Zakres prac do wykonania w ramach aranżacji wystawy:
3.3.1. Elementy ścian i witryn sklepowych
3.3.2. Wyposażenie sali kinowej
3.3.3. Wyposażenie ulicy
3.3.4. Tapetowanie
3.3.5. Malowanie
3.3.6. Układanie glazury
3.3.7. Roboty zewnętrzne – aranżacyjne
3.4 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu pełna dokumentacja projektowa planowanej wystawy. Pełny zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej projektu wykonania aranżacji wystawy COP dla przyszłości.
 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej
5. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 26 października 2007 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej trzech zadań polegających na wykonywaniu usług aranżacyjno-budowlanych.
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
doświadczenie
     20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 12 września 2007 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
SIWZ
 
Wzór_umowy
 
COP+WYSTAWA+ELEMENTY+EKSPOZYCJI+STR.+TYT.+PRZEDMIAR.pdf
 
COP+ELEMENTY+EKSPOZYCJI+PRZEDMIAR+ROB%D3T.pdf
 
RZ-EL-01.pdf
 
RZ-AW-01.pdf
 
P-PP-01+P-PD-01.pdf
 
OPIS.pdf
 
RZ-PS-01.pdf
 
ZESTAWIENIE+NR1.pdf
 
ZESTAWIENIE+NR2.pdf
 
W-B-01+W-D-01+W-E-01.pdf
 
W-A-01+W-C-01.pdf
 
W-A-01+W-C-01.pdf
 
EL-W-VIII-01.pdf
 
EL-W-VII-01.pdf
 
EL-S-IIa-01.pdf
 
EL-S-III-01.pdf
 
EL-S-II-W-01.pdf
 
EL-S-II-01.pdf
 
EL-W-I-01.pdf
 
EL-W-IV-01.pdf
 
EL-W-VI-01.pdf
 
EL-W-V-01.pdf
 
EL-W-IX-01.pdf


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/09/05 13:48:26 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/09/04 20:35:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/09/04 19:58:56 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598