Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.08.29 17:40:50 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.08.29 17:40:02 przez: Marcin Młynarski

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nr sprawy MR-AG-213-017/07

    

Nr sprawy: MR-AG-213-017/07              Stalowa Wola, dn. 29.08.2007               
 
 
 
 
 
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
 
 
 
            Na podstawie art. 93 oraz art. 146 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego o numerze sprawy: MR-AG-213-017/07, z dnia 26.06.2007, dotyczącego „Wykonania i montażu 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) – w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”.
        
                Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż obarczone było ono wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (Art. 93, pkt 1, ust. 7 oraz Art. 146, pkt 1, ust. 1 Pzp). Wada postępowania polegała na tym, iż Zamawiający nie ogłosił drogą elektroniczną ogłoszenia o wszczęciu postępowania w serwisie Bzp, w stosunku do zamówienia, którego szacunkowa wartość obligowała Zamawiającego do wszczęcia takiego działania, tj. powyżej 14 000 Euro, czego wymaga znowelizowana ustawa Pzp (Dz. U. Nr 82, poz. 560) oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r.). Postępowanie o numerze sprawy: MR-AG-213-017/07 obarczone błędem skutkowałoby nieważnością zawartej umowy, wobec czego Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe.
           
            W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (Art. 93, pkt 5 Pzp).
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ……………….……………………
                                                                                      (podpis Kierownika Zamawiajacego)
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/08/29 15:40:50 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598