Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.08.28 10:03:17 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.08.28 10:00:15 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nr sprawy: MR-AG-213-024/07

    

MR-AG-213-024/07                        Stalowa Wola, dnia 28.08.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
Usługę poligraficzną: skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy
pokonkursowej Autoportret oraz projekt, skład i druk Materiałów poseminaryjnych.
Dialog nowoczesności z tradycją – polsko - ukraińskie spotkania ze sztuką.
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 

78220000-5
Usługi składu
78225000-0
Usługi projektów graficznych
78123000-5
Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje
78110000-1
Usługi w zakresie drukowania książek
78190000-5
Usługi w zakresie drukowania plakatów
78200000-9
Usługi związane z drukowaniem

 
2. Usługa dotyczy składu i druku katalogu, plakatu i zaproszenia wg poniższej specyfikacji:
           
a)      KATALOG Autoportret
·         format: 210 mm x 210 mm    /pion x poziom/
·         papier: kreda mat
·         gramatura: 220
·         objętość: 60 stron bez okładki
·         55 stron fotografii w pełnym kolorze
  • 5 stron tekstu czarno-białego w różnych miejscach katalogu
  • okładka miękka, papier kreda, gramatura 300, powlekana matową folią
  • katalog klejony
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład: 200 egz.
 
b)      P L A K A T
·         format 440 mm x 600 mm
·         papier: kreda mat
·         gramatura 150
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 200 egz.
 
c)      Z A P R O S Z E N I E wraz z wkładką biograficzną
·         format: A5, jedna kartka, dwie strony
·         papier: kreda mat, w całości powlekany matową folią
·         gramatura 250
·         kolor na całości
·         całość powlekana matową folią
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         WKŁADKA biograficzna do ZAPROSZENIA (format A5, jedna kartka, dwie strony, papier kredowy, matowy, gramatura 240, pełny kolor na awersie, na rewersie tekst czarno-biały, biogramy uczestników konkursu)  
·         nakład 750 egz.
 
        d) MATERIAŁY POSEMINARYJNE
        Dialog nowoczesności z tradycją – polsko-ukraińskie spotkania ze sztuką.
·         format: A4
·         papier: offset
·         gramatura: 80
·         objętość: 180 stron bez okładki
·         14 stron fotografii w pełnym kolorze w różnych miejscach katalogu
  • 166 stron tekstu czarno-białego
  • okładka miękka, papier kreda, gramatura 300, powlekana matową folią
  • publikacja klejona, niciowana
·         projekt, skład, korekta i druk wg poglądowej koncepcji Zamawiającego (sugestie odnośnie koncepcji okładki, układu zdjęć, porządku merytorycznego publikacji)
·         nakład: 200 egz.
 
3.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD       w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
 
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym SIWZ.
 
6. Wykonawca otrzyma materiały do druku (pliki cyfrowe) w dniu podpisania umowy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
 
20 września 2007 r. – dotyczy składu i druku zaproszenia wraz z wkładką biograficzną
3 października 2007 r. – dotyczy składu i druku plakatu i katalogu do wystawy Autoportret oraz projektu, składu i druku Materiałów poseminaryjnych.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań polegających na druku kolorowych katalogów;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 6 września 2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro).
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ
 
   


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/08/28 08:03:17 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598