Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.08.24 0:16:46 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.08.24 0:15:32 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu, nr sprawy MR-AG-213-022/07

    
MR-AG-213-022/07                                   Stalowa Wola, dnia 22.08.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
„Wykonanie aranżacji wystawy COP dla przyszłości dla Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli”
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5).
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Wanda Giecko - tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57, w godz. 8.00 – 15.00.
Marcin Młynarski - tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45212310-2
Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw
45212320-5
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45450000-6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421000-4
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45451000-3
Dekorowanie
 
3.2. Informacje wstępne:
Ekspozycja wystawy „COP dla przyszłości” mieścić się będzie w pomieszczeniu hali byłych warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17. Hala ta budowana tuż po wojnie, jednak wg przedwojennego projektu, posiada bardzo ciekawą architekturę – zwłaszcza konstrukcję stropów opartą na oryginalnie zaprojektowanych słupach i podciągach. Strop podzielony jest na kwatery, w których znajdują się duże świetliki. Charakter wnętrza, jego przestronność, wysokość, architektura mają  istotny wpływ na wybór sposobu prezentacji zbiorów związanych z powstaniem i budową oraz znaczeniem przedwojennego COP.
 
3.3. Zakres prac do wykonania w ramach aranżacji wystawy:
3.3.1. Elementy ścian i witryn sklepowych
A) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - ścianki działowe Sali kinowej w części wystawowej wraz z wykonaniem otworów na zdjęcia (bez eksponatów) oraz ścianki kawiarni;
 
B) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Ścianki działowe witryn sklepowych;
 
C) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - elementy stałe ścian wolnostojących o zaokrąglonych narożnikach tworzące "pomieszczenia" w części pokryte jednostronnie (bez pokrycia w miejscach niewidocznych dla zwiedzających) wraz z wycięciami przeznaczonymi do zamontowania okien z pleksi z naklejonymi wydrukami w/g dokumentacji projektowej (bez wyposażenia t.j. okien, gablot i eksponatów);
 
Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych będą wykonane zgodnie z projektem tj. z wykonaniem odpowiednich otworów przygotowanych do montażu gablot i wydruków.
 
D) Wykonanie gablot wystawowych w/g dokumentacji projektowej w ściankach gipsowo-kartonowych z płyt gips - karton. wraz z zamknięciami z szyby bezpiecznej od przodu (bez płyty pleksi z wydrukiem);
 
E) Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD - zadaszenie kawiarenki i witryn sklepowych;
F) Zadaszenia nad witrynami sklepowymi wraz z konstrukcja z elementów stalowych;
 
G) Okna drewniane jednoramowe fabrycznie wykończone - witryny sklepowe szklone szkłem bezpiecznym, ramy okienne drewniane profilowane stylizowane oraz okna wychodzące na część ekspozycji tzw. "wojenna" – analogia; profil okien dobrany przez projektanta podczas Nadzoru Autorskiego – szerokość ramy do 8 cm, ilość żłobień do 3 frezów na jedna stronę listwy.
 
3.3.2. Wyposażenie sali kinowej
Dostawa i montaż ekranu w sali kinowej: ekran przednio projekcyjny, na stałe zamontowany na ścianie o wymiarach 3,5 m x  2,5 m;
 
3.3.3. Wyposażenie ulicy
Montaż budki telefonicznej - bez kosztu budki telefonicznej;
Montaż słupa ogłoszeniowego okrągłego - bez kosztu słupa ogłoszeniowego;
Montaż estrady - bez kosztu estrady;
 
3.3.4. Tapetowanie
Zgodnie z założeniami projektu należy wykonać tapetowanie wydruków wielkoformatowych metodą montażu ciężkich tapet, tapetami dostarczonymi przez Inwestora;
 
3.3.5. Malowanie
Zgodnie z założeniami projektu wewnątrz witryn ścianki gipsowo-kartonowe będą malowane lub tapetowane dostarczonym wydrukiem;
 
- kolor farby – pastelowy dobrany przez Nadzór autorski  ze wzornika na budowie,
- rodzaj farby – lateksowa,
- elementy: witryny, ściany półokrągłe, zadaszenie kawiarenki i witryn sklepowych;
 
3.3.6 Wykładanie glazury
Zgodnie z założeniami projektu – wykonana w partii cokołowej witryn sklepowych;
Materiał – płytka ceramiczna gładka brązowa 10/20 cm. Zamawiający nie dostarcza materiału;
Wykonanie – klejenie na zaprawę mineralną;
 
3.4 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy. W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu pełna dokumentacja projektowa planowanej wystawy.
 
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej
5. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 października 2007 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej trzech zadań polegających na wykonywaniu usług aranżacyjno-budowlanych.
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
doświadczenie
     20
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 31 sierpnia 2007 r. godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2007 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 
Załączniki:
 
1. SIWZ
 
2. PRZEDMIAR ELEMENTY EKSPOZYCJI -  1  2
 
3. Załącznik NR8 DOKUMENTACJA - 1  2  3  4  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  opis
 
4, Wzór umowy
 
 
 
 
 
   
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/08/23 22:16:46 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/08/23 20:47:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598