Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.06.26 15:31:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.26 15:30:54 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-015/07

    
MR-AG-213-015/07                                                             Stalowa Wola, dnia 26.06.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Skład i druk katalogu do wystawy
Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57
w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 78.12.3.000-5
 
Usługa dotyczy składu i druku katalogu Twórczość Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej
wg poniższej specyfikacji:
·         format: 297 mm x 210 mm (pion x poziom)
·         papier: kreda mat
·         gramatura: 170
·         objętość: 180 stron łącznie z okładką
·         54 strony tekstu czarno-białego ze zdjęciami czarnobiałymi, rozmieszczonych w różnych miejscach katalogu (strony: 1-20; 88-101; 106-120; 169-176;)
·         122 strony w pełnym kolorze
·         108 kolorowych fotografii w różnych miejscach katalogu
  • okładka: twarda, druk w pełnym kolorze, powlekana matową folią, wyklejka z czarno-białym zdjęciem
·         oprawa: szyta
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego w programie Corel.
·         nakład: 700 egz.
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:             27 lipca 2007 r.
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań polegających na druku kolorowych katalogów;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 
Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 4 lipca 2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
SIWZ
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/06/26 13:31:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598