Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.06.28 9:42:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.28 9:39:25 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-017/07

    

 
MR-AG-213-017/07                                 Stalowa Wola, dnia 26.06.2007
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Wykonanie i montaż 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty)
– w ramach projektu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina
dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”
 
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ jest Wanda Giecko
tel. 015 842 01 02, 015 844 85 56; tel. kom. 0503 39 54 43, w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 28824100-5 (słupy ogłoszeniowe)
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż 8 tablic reklamowych (stojaków na plakaty) dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg opisu jak poniżej:
 
3.1. Przeznaczenie i forma
a) Stojak na plakaty ma spełniać zadanie elementu dla umieszczania naklejanej zmiennej ekspozycji, usytuowanego w różnych punktach miasta;
b) Stojak ma mieć prostą formę walca ekspozycyjnego wykonanego z matowej blachy ze stali nierdzewnej, zawieszonego na krzyżaku z dwóch łukowych arkad wykonanych z profili o przekroju kwadratowym z polerowanej stali nierdzewnej;
c) Stojak montowany na fundamencie betonowym, będącym równocześnie uzupełnieniem fragmentu nawierzchni chodnika.
 
3.2. Konstrukcja nośna
a) Łuk zewnętrzny – z profilu zamkniętego, giętego, ze stali kwasoodpornej, o przekroju kwadratowym
60,3/3.6 mm – łuki
60,3/2 mm – elementy proste
– promień wewnętrzny gięcia 905 mm, wysokość całkowita elementu 380,5 cm;
 
b) Łuk wewnętrzny – z profilu jak w punkcie 3.2.1. – promień wewnętrzny gięcia 820 mm i wysokość całkowita elementu 342 cm;
c) długości profili potrzebnych do wykonania całych arkad wynikają z procesu technologicznego gięcia i muszą zostać uwzględnione przy zamówieniu profili z odpowiednim zapasem;
d) powierzchnia profili powinna być polerowana ręcznie po wygięciu na wymagany kształt;
e) dół profili zamknięty elementami z blachy ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm, ze spawami wykonanymi jako niewidoczne, polerowane;
f) w słupkach łuków konstrukcyjnych powinny być wykonane otwory gwintowane dla zawieszenia elementów walca ekspozycyjnego z blachy (zgodnie z załączonym projektem wykonawczym, rys. przekroju nr 3 i rys. detali nr 4);
g) łuk zewnętrzny i wewnętrzny łączone ze sobą pod kątem prostym – spawane, spawy szlifowane i polerowane;
h) krzyżak obu połączonych łuków mocowany na fundamencie do kotew ze stali kwasoodpornej poprzez spawanie na miejscu montażu – spoina pachwinowa grub. 3 mm na wszystkich krawędziach.
 
3.3. Walec ekspozycyjny
a) do naklejania plakatów o promieniu zewnętrznym 900 mm i wysokości 160 cm, składający się z dwóch części o długości łuku 290 cm (więcej niż połowa okręgu) – zachodzących na siebie na zakład ok. 6 cm;
b) blacha walca o grubości min. 2 mm ze stali kwasoodpornej, powierzchnia widoczna, szczotkowana z zawalcowaną krawędzią (góra i dół);
c) oba elementy walca zawieszone na 12 śrubach M8 – po 6 na  każdym ze słupków łuku zewnętrznego (większego) konstrukcji i każda z części na dodatkowych 2 śrubach M8 z łbem półokrągłym od strony zewnętrznej, przechodzących przez każdy ze słupków łuku wewnętrznego (mniejszego, zgodnie z załączonym projektem wykonawczym, rys. nr 4);
d) otwory w blasze dla śrub wykonane z luzem pionowym, umożliwiającym wypoziomowanie walca;
e) otwory z słupkach konstrukcji – gwintowane.
 
3.4. Fundament
a) fundament betonowy wylewany na miejscu z betonu B20, zbrojony górą i dołem siatkami z prętów
# 12 co 15 x 15 cm, stal zbrojeniowa A – III N, otulina zbrojenia – 4 cm;
b) minimalna głębokość fundamentowania wynosi 50 cm;
c) warstwy podkładowe: - 10 cm betonu podkładowego, - 30 cm ubitego piasku;
d) wierzch fundamentu należy zrównać z poziomem nawierzchni utwardzonej istniejącej lub projektowanej;
e) w przypadku posadowienia stojaka w terenie nieutwardzonym, fundament może wystawać max 8 cm nad teren, przy zachowaniu głębokości fundamentowania min 50 cm;
f) rozmieszczenie kotew musi odpowiadać rozstawowi osi elementów konstrukcyjnych stojaka.
 
3.5. Uwagi ogólne
a) wszelkie zmiany konstrukcyjne, detali mocowań lub innych detali wykonawczych wynikających z wymogów technologii – należy uzgodnić z projektantem i inwestorem;
b) materiały niezbędne do wykonania zamówienia w całości zapewni Wykonawca;
c) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia wg projektu wykonawczego dostarczonego przez Zamawiającego (Załącznik Nr 6, DOKUMENTACJA TECHNICZNA + PRZEDMIAR ROBÓT);
d) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zadania;
f) Wykonawca powinien udzielić 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane urządzenia.
 
4. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:      30 września 2007 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium
%
 
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
 
 
100

 
Przy ocenie ofert Zamawiający uwzględni rabaty i upusty, które zaproponują wykonawcy.
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 6 lipca 2007 r. godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2007 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
 
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
12. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
14. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
FORMULARZ OFERTOWY Zalacznik Nr 4 do SIWZ TABLCE REKLAMOWE 26.06.2007.pdf
 
SIWZ cz. 1
 
SIWZ cz. 2
 
wzór umowy.pdf
 
 
            


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/06/28 07:42:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/28 05:53:55 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/26 13:31:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598