Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.06.26 15:31:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.25 23:49:16 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu MR-AG-213-013/07


MR – AG – 213 – 013/07                                Stalowa Wola, dnia 25.06.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
Skład i druk katalogu, plakatu i zaproszenia do wystawy retrospektywnej
Kazimiery Myk-Magdziak Miłość – Wiedza – Życie
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57
w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
78.19.0.000-5; 78.15.1.000-0; 78.12.3.000-5
 
Usługa dotyczy składu i druku katalogu, plakatu i zaproszenia wg poniższej specyfikacji:
           
a)      KATALOG „Miłość – Wiedza – Życie. Jubileuszowa wystawa retrospektywna Kazimiery Myk-Magdziak”
 
·         format: 210 mm x 210 mm    /pion x poziom/
·         papier: kreda mat
·         gramatura: 240
·         objętość: 60 stron łącznie z okładką
·         55 stron fotografii w pełnym kolorze
  • 5 stron tekstu czarno-białego w różnych miejscach katalogu
  • jedna kartka katalogu większa o 50 %, zakładana do środka, tak by zmieściło się zdjęcie reprodukcji
  • okładka miękka, papier kreda, gramatura 300, powlekana matową folią
  • katalog niciowany, klejony
·         nakład: 200 egz.
·         skład, korekta i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
 
b)     P L A K A T
 
·         format 440 mm x 600 mm
·         papier: kreda mat
·         gramatura 150
·         kolor na całości
·         skład, korekta i druk wg. projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 200 egz.
 
c)      Z A P R O S Z E N I E
 
·         format: A5, jedna kartka, dwie strony
·         papier: kreda mat, w całości powlekany matową folią
·         gramatura 250
·         kolor na całości
·         całość powlekana matową folią
·         skład, korekta i druk wg. projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         nakład 800 egz.
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
12 lipca 2007 r. – dotyczy składu i druku zaproszenia
18 lipca 2007 r. – dotyczy składu i druku plakatu i katalogu
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań polegających na druku kolorowych katalogów;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
 

Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia:
80
2
jakość:
     20

 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 3 lipca 2007 godz. 10.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2007 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 5 (parter)
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/magdziak/siwz.pdf
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/06/26 13:31:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/25 21:50:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/25 13:15:15 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598