Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.06.26 15:31:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.06.26 15:05:58 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - nr sprawy MR-AG-213-012/07

    
MR-AG-213-012/07                                                                  Stalowa Wola, dn. 23.05.2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
„Remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją
w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, etap I”
 
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ:
Wanda Giecko tel. 015 842 01 02, w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem i komunikacją
w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Etap I.
 
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
45330000-9
Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6
Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7
Roboty budowlane
45311100-1
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700-5
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- wymiana instalacji wod-kan
- wymiana instalacji elektrycznej i wentylacji mechanicznej
- roboty budowlane, wykończeniowe
- rozbudowa instalacji p.poż
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w będących integralnymi częściami SIWZ:
- projektach budowlanych (dostępne u Zamawiającego)
- przedmiarach robót,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dostępne u Zamawiającego)
Wg projektu technicznego:
- sala konsumpcyjna 2 - pom. 1.13
- sala konsumpcyjna 1 - pom. 1.12
- bar - pom 1.3
- zmywalnia naczyń stołowych - pom. 1.4
- kuchnia – przygotowalnia - pom. 1.2
- przedsionek - pom. 1.1
- pomieszczenie kelnerskie - pom. 1.5
- korytarz - pom. 1.14
- zmywalnia naczyń kuchennych - pom. 1.6
- zaplecze socjalne - pom 1.7
- sala konsumpcyjna 3 - pom. 1.15
 
Projekt zakłada zachowanie dotychczasowych funkcji w remontowanych pomieszczeniach, z przystosowaniem tychże do obowiązujących norm i standardów. W ramach remontu wydzielono w istniejących wnętrzach nowe pomieszczenia: zmywalnia naczyń stołowych, bar, zaplecze socjalne oraz pomieszczenie kelnerskie. Sale konsumpcyjne POM. 1.12 i 1.13 przewidziano dla maks. 45 osób, natomiast salę konsumpcyjną nr 1.15 dla 25 osób. Projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.
 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.
 
4. Termin realizacji:
 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do dnia 10.08.2007
5.      Opis warunków udziału w przetargu
 
5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3; Wykonawcy, którzy złożą ofertę wspólną i spełnią warunki określone w art. 23 Ustawy Pzp; Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, w szczególności:
 
1)      Zgodnie z art. 24 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a)      Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b)      Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c)      Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)     Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e)      Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f)       Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g)      Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h)      Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i)        Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
j)        Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
 
2)      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a)      Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
b)      Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
c)      Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 
5.2.Do niniejszego postępowania przetargowego mogą przystąpić wyłącznie Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
5.3.Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 25.06.2007 r. godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2007 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa
 w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli   
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
SIWZ
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/remont_restauracji/str_tyt_e1_przedmiar.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/remont_restauracji/aneks_przedmiar.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/remont_restauracji/przedmiar.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/remont_restauracji/str_tyt_m_r_went_aneks_przedmiar.pdf
 
http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/remont_restauracji/mapa2.jpg
 
                    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/06/26 13:31:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/18 06:51:46 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/06/01 13:58:40 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/05/23 22:52:51 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/05/23 16:39:55 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598