Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.05.08 18:41:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.05.08 18:38:45 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu-MR-AG-213-008/07


    
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj.
w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski; tel. 015 844 85 56; faks 015 844 85 57,  
w godz. 8.00 – 15.00. W sprawach dotyczących zamówienia i SIWZ jest Wanda Giecko tel. 015 842 01 02,
tel. kom. 0503 39 54 43, w godz. 8.00 – 15.00
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 
17216100-0 (meble tapicerowane)
36110000-5 (siedziska, krzesła i podobne części)
36147110-7 (krzesła z tworzyw sztucznych)
36121110-9 (stoły metalowe)
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa sof, krzeseł oraz stolików do restauracji w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wg opisu jak poniżej:
 
3.1. SOFY
(6 typów, wykonane jak na dołączonej dokumentacji graficznej: rysunki, symulacje aranżacyjne)
 
typ 1 – sofa z wałkiem i dwoma podłokietnikami, wymiary: 380 cm x 56,9 cm,
(RYS NR 1)  – 1 SZT.
 
typ 2 – sofa uniwersalna, zestawiana modułowo zapleckami – wymiary: 140 cm x 56,9 cm
(RYS NR 2.1, 2.2)13 SZT.
 
typ 3 – sofa długa, wymiary: 450 cm x 56,9 cm – 1 SZT.
(RYS: ZESTAWIENIE SOF)
 
typ 4 – sofa uniwersalna, krótka, wymiary: 80 cm x 56,9 cm – 1 SZT.
(RYS: ZESTAWIENIE SOF)
 
typ 5 – sofa dzielona, wymiary 545 cm x 56,9 cm, (RYS NR 3) – 1 SZT.
 
typ 6 – sofa narożnik lewy i prawy, wymiary: 110 cm x 150,0 cm (RYS NR 4.1, 4.2) – 2 SZT.
 
Szczegółowy opis sof:                    
- sofa tapicerowana na konstrukcji drewnianej wykonana jak na dołączonej dokumentacji graficznej;
- siedzisko, zaplecek i podłokietniki tapicerowane tkaniną obiciową spełniającą normy użyteczności publicznej;
- tkanina obiciowa: skaj w dwóch kolorach - kremowy i czekoladowy brąz;
- kolory łączone po formie podkreślające „architekturę” sofy;
- siedzisko pikowane w „kratkę”;
- nogi siedziska drewniane, barwione bejcą ADLER na kolor WENGE;
- konstrukcja sofy modułowa;
- zróżnicowanie kształtów sofy wynika z modyfikacji konstrukcji, tak by tworzyła narożnik i dała się zestawiać podłokietnikami lub składała się w narożnik.
 
 
3.2. KRZESŁA
(3 rodzaje, wykonane jak na dołączonej dokumentacji graficznej: rysunki, symulacje aranżacyjne)
 
3.2.1.   Krzesło model „Ghost” lub równoważne; wykonane z tworzywa sztucznego, bezbarwne z podłokietnikami,
– 4 SZT., (RYS NR 5)
 
3.2.2.   Krzesło barowe model „Zarina BQ 1713 ANDREU WORLD” lub równoważne; drewniane w kolorze czarnym, z okrągłym zapieckiem, wersja „Open Back” – 3 SZT., (RYS NR 6)
 
3.2.3.   Krzesło drewniane, czarne tapicerowane, tapicerka jasno niebieska; (RYS. NR  7) – 12 SZT.
 
 
3.3. STOLIKI
(4 rodzaje, wykonane jak na dołączonej dokumentacji graficznej: rysunki, symulacje aranżacyjne)
 
3.3.1.   Stolik okrągły, blat o średnicy 60 cm, wysokość stołu: 72 cm, podstawa wykonana ze stali nierdzewnej; blat laminat, wykończenie krawędzi INOX (RYS. NR 8 ) – 7 SZT.
 
3.3.2.   Stolik okrągły, blat o średnicy 80 cm, wysokość stołu: 72 cm,  podstawa wykonana ze stali nierdzewnej; blat laminat, wykończenie krawędzi INOX (RYS. NR 9 ) – 2 SZT.
 
3.3.3.   Stolik prostokątny o wymiarach blatu 142 x 70, wysokość stołu: 72 cm,  podstawa wykonana ze stali nierdzewnej; blat laminat, wykończenie krawędzi INOX (RYS. NR 10) – 9 SZT.
 
3.3.4.   Stolik prostokątny o wymiarach blatu 90 x 70, wysokość stołu: 72 cm,  podstawa wykonana ze stali nierdzewnej; blat laminat, wykończenie krawędzi INOX (RYS. NR  11)  – 4 SZT.
 
Wykonawca powinien udzielić 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
 
4. Termin realizacji:
 
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- 15 lipca 2007 r.
 
5. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 2 latach przed dniem złożenia oferty,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań porównywalnych z niniejszym zamówieniem;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Kryterium
%
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
100
 
Przy ocenie ofert Zamawiający uwzględni rabaty i upusty, które zaproponują wykonawcy.
 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:
 
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 15.05.2007 r. godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2007 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
 
8. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
9 .Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
11.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/05/08 16:41:41 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/05/01 20:46:12 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598