Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.02.26 23:37:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.26 22:16:31 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Nr sprawy: MR-AG-213-002/07

    


 

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-464 Stalowa Wola
                                                                                     Numer sprawy: MR – AG – 213 - 002/07
                                                                                     Data: 26 lutego 2007 r.
 

 
 
ODPOWIEDZI NA  PYTANIA  OFERENTÓW
 
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: MR – AG – 213 - 002/07 na dostawę samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”, na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami/, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania.
 
Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuszcza samochód w wersji 6-osobowej z oddzielonym przedziałem transportowym?
 
Pyt. 2 Czy wymagane jest radio z CD montowane fabrycznie?
 
Pyt. 3 Czy dopuszczalne są drzwi tylne skrzydełkowe, przeszklone?
 
Pyt  4 Czy samochód ma być wyposażony w klimatyzację automatyczną?
 
Pyt. 5 Czy lusterka zewnętrzne mają być sterowane elektrycznie i ogrzewane?
 
Pyt. 6 W związku z dużą kubaturą samochodu proponujemy wyposażyć auto w dodatkowe ogrzewanie postojowe. Czy ująć dodatkowe ogrzewanie postojowe w ofercie?
 
Pyt. 7 W związku z tym, że samochód będzie wyposażony w klimatyzację proponujemy dodatkowo doposażyć auto we wzmocniony akumulator. Czy ująć wzmocniony akumulator w ofercie?
 
 
Ad.1  Zamawiający nie dopuszcza samochodu w wersji 6-osobowej. Wg SIWZ Zamawiający ma na myśli samochód 9 osobowy; ilość siedzeń łącznie z siedzeniem kierowcy: 8 + 1 szt., 
w tym fotele 2 i 3 rzędu z możliwością samodzielnego demontażu i tym samym zwiększenia powierzchni bagażowej pojazdu.
 
Ad. 2 Zamawiający wymaga by samochód wyposażony był w radio montowane fabrycznie.
 
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza samochodu z drzwiami tylnymi przeszklonymi. Zgodnie
z SIWZ, Zamawiający wymaga, by drzwi tylne były skrzydełkowe – nieprzeszklone.
 
Ad. 4 Zamawiający miał na myśli klimatyzację manualną. Klimatyzacja automatyczna nie będzie brana pod uwagę w ocenie oferty.
 
Ad. 5 Zamawiający nie wymaga, by lusterka zewnętrzne były sterowane elektrycznie i były ogrzewane.
 
Ad. 6 Zamawiający nie określił w SIWZ ogrzewania dodatkowego. Opcjonalne ogrzewanie dodatkowe jako nieokreślone w SIWZ, nie będzie brane pod uwagę w ocenie oferty.
 
Ad. 7 Zamawiający nie określił w SIWZ doposażenia samochodu we wzmocniony akumulator. Dodatkowo wzmocniony akumulator nie będzie brany pod uwagę w ocenie oferty.
 
 
Jednocześnie informujemy, że w pkt. XIII, 4-6 SWIZ  Zamawiający zaznaczył stosunek do ofert dodatkowych składanych przez oferentów, jak poniżej:
 
XIII 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
 
XIII 5.  Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 
XIII 6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 
 
 
    


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/02/26 22:37:48 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/02/26 20:43:22 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598