Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.02.20 20:05:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.02.20 20:03:37 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr MR-AG-213-004/07

    
 
MR – AG – 213 – 004/07                                                                 Stalowa Wola, dnia 15-02-2007
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony:
 
„Usługa poligraficzna: skład i druk 2 katalogów, plakatu i zaproszenia do wystawy Siemiradzki nieznany
 
 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Młynarski. W sprawach dotyczących zamówienia: Marek Wiatrowicz; tel. 0 15 844 85 56, faks 0 15 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 78.19.0.000-5;
78.15.1.000-0; 78.12.3.000-5
2. Przedmiotem zamówienia jest skład i druk 2 katalogów, plakatu i zaproszeń do wystawy „Siemiradzki nieznany” wg opisu jak poniżej:
 
 
        a) KATALOG „Henryk Siemiradzki 1843–1902”
·         Format: 235 mm x 320 mm   /pion x poziom/
·         Papier: kreda mat
·         Gramatura: 170
·         Objętość: 80 stron
·         50 stron fotografii w pełnym kolorze
·         30 stron druku w jednym kolorze
·         Okładka: twarda z tłoczeniem, druk w pełnym kolorze, powlekana matową folią, wyklejka biała
·         Oprawa: szyta
·         Skład i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         Nakład 400 egz.
 
        b) KATALOG „Siemiradzki we Lwowie”
·         Format: 235 mm x 320 mm   /pion x poziom/
·         Papier: kreda mat
·         Gramatura: 170
·         Objętość: 80 stron
·         40 stron fotografii w pełnym kolorze
·         40 stron druku w jednym kolorze
·         Okładka: twarda z tłoczeniem, druk w pełnym kolorze, powlekana matową folią, wyklejka biała
·         Oprawa: szyta
·         Skład i druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
·         Nakład 400 egz.
 
Obwoluta o formacie mieszczącym dwa powyższe katalogi; papier - kreda matowa, gramatura 300, pełny kolor na zewnątrz, strona zewnętrzna powlekana matową folią + lakier UV wybiórczo
 
c) PLAKAT
·         Format 92 cm x 60 cm
·         Papier: kreda mat
·         Gramatura 170
·         Kolor na całości
·         Druk wg załączonego projektu
·         Nakład 600 egz.
 
        d) ZAPROSZENIE
·         Format: A5, jedna kartka, dwie strony
·         Papier: kreda mat, w całości powlekany matową folią
·         Gramatura 250
·         Kolor na całości
·         Druk wg załączonego projektu
·         Nakład 750 egz.
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF oraz dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
 
4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji:
a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – niezwłocznie po podpisaniu umowy
b) wymagany termin realizacji zamówienia:
12 kwietnia 2007 r. – dotyczy składu i druku dwóch katalogów wraz z obwolutą
31 marca 2007 r. – dotyczy składu i druku plakatów i zaproszeń
 
6. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
 
a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  tj. wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej pięciu zadań polegających na druku kolorowych katalogów;
 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 
d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 
e) zaakceptować wszystkie warunki SIWZ, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu (załączniki nr 1-3 do SIWZ), formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ);
 
f) wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone;
 
7. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
8. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:
Lp.
Kryterium
%
1
cena za realizację całego przedmiotu zamówienia
80
2
jakość
     20
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
a) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (I piętro)
b) termin składania ofert: 2.03.2007 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.03.2007 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 (parter)
 
10. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
16.Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
 
 
 
 
 
………………………………………………….
                                                                            Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Uwaga:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA STRONIE:

http://www.muzeum.stalowawola.pl/przetargi_2007/poligrafia_siemiradzki/siwz.pdf - WERSJA DO WYDRUKU

 

 
 
 
 
   
        


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/02/20 19:05:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/02/15 17:28:38 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2007/02/15 17:20:14 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598