Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2007.01.08 13:34:09 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2007.01.08 13:29:41 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o przetarg nieograniczony nr 001/2007


    1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
2. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój nr 5).

3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Dostawa materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007 roku. - szczegółowy wykaz i zakres dostawy w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera SIWZ. (załącznik Nr 1)

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

5. Termin realizacji: 01.02.2007 r. – 31.12.2007 r.

6. Opis warunków udziału w przetargu:
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:

-  prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem;

-  posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia;

-  posiadać kadrę techniczną zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia;

-  posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
 
-  być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym;
7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena – 100%
8. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Młynarski: tel. (0-15) 844 85 56, faks (0-15) 844 85 57;
W sprawach dotyczących przedmiotu i realizacji zamówienia: Kinga Rojek-Paleń: tel. (0-15) 842 01 02, faks (0-15) 844 85 57;
 
 
 
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1, pokój nr 5, do dnia 26.01.2007 godz.13.00. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26.01.2007 o godzinie 13.15, w pokoju nr 6.
 
12. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie wyznaczył  obowiązku wniesienia przez Wykonawców wadium.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
……………………………………………………….
                                                                                                      Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR/001/2007/P                                                                                                 Stalowa Wola,  08.01.2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Dostawa materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007 roku.”
 
 
Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym z dnia 07.12.2006 r. ogłoszonym  na:
 
1)  tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
2)  stronie internetowej Zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
 
 
  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
 
  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
“Dostawa materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007 roku” –według przedmiaru zamówienia na 2007 rok stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
 
  1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
  1. OPIS SPOSOBU I WARUNKÓW PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6.            INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

7.            Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

8.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
01.02.2007 r. – 31.12.2007 r.
 
    8.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   
             DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
 
Wykonawca winien  spełniać następujące warunki:
 
-                     Prowadzić działalność z zakresu objętego zamówieniem;
-                     Posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia;
-                     Być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym;
-                     Posiadać doświadczenie w przedmiocie zamówienia;
-                     Nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
-                     Spełniać warunki określone w niniejszej SIWZ;
-                     Treść złożonej przez niego oferty winna odpowiadać treści SIWZ;
 
9.  WYKONAWCA MUSI DO OFERTY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJACE DOKUMENTY
I OŚWIADCZENIA :

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia   będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące dokumenty:

-                     oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 pkt.1 ustawy
z dnia  29.01.2004  – Prawo zamówień publicznych;
-                     oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29.01.2004  – Prawo zamówień publicznych;
-                     aktualny wyciąg z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności gospodarczej;
-                     Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw materiałów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego (referencje), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu i odbiorców dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
 
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu.

11. KONTAKT Z WYKONAWCAMI:
 
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Młynarski
 tel. (0-15) 844 85 56, faks (0-15) 844 85 57;
 
w sprawach dotyczących przedmiotu i realizacji zamówienia: Kinga Rojek-Paleń
tel. (0-15) 842 01 02, faks (0-15) 844 85 57;
 
 
 12. TERMIN ZWIAZANIA WYKONAWCY OFERTĄ:
 
     Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 
13.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 
-    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Wykonawca, który 
      przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania;
-      Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
      -        Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
              
-      Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby 
uprawnionej. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszej specyfikacji wzorze formularza;
      -        Wykonawcy powinni przedstawić swoje oferty zgodnie z wymogami SIWZ;
      -        Oferta powinna być złożona w podwójnej nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego;
               
      -        Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:„Przetarg nieograniczony na dostawę 
                materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007 roku”;
-          Wewnętrzna koperta powinna być opieczętowana oraz powinna być na niej podana nazwa i adres Wykonawcy;
     
-      Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert;
     -         Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu należy przygotować i oznaczyć jak
                powyżej, a zewnętrzna i wewnętrzna koperta dodatkowo powinna być oznaczona napisem 
                „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po   
                upływie terminu składania oferty;
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 
-      Oferty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2007 r. do godziny 13.00 w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli – budynek przy ul. Sandomierskiej 1, pokój nr 5 (I piętro);
-       Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcom bez rozpatrzenia;
-      Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2007 r. o godzinie 13.15 w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, pokój nr 6 (I piętro). Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców;

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę oferty należy określić na podstawie przedmiaru zamówienia na 2007 rok stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
     
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 
-      Cena – 100 %
 
17.  WZÓR  UMOWY:
      
Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy według załączonego wzoru, w której zostaną określone warunki płatności.
 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
 
      W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
      określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
      (Dz. U. z 09.02.2004r. Nr 19 , poz. 177).
 
19. ZAŁĄCZNIKI:
 
       Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest:
 
-              formularz ofertowy (druk), który należy wypełnić i dołączyć do oferty;
-              przedmiar zamówienia na 2007 rok;
-              wzór umowy;
 
 
Zatwierdzam:
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
MR/001/2007/P                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do SIWZ
 
 
PRZEDMIAR ZAMÓWIENIA NA 2007 r.
 
 
 
LP.
 
 
NAZWA TOWARU
 
ILOŚĆ
 
J.M.
 
CENA NETTO
 
WARTOŚĆ NETTO
 
1
Toner do drukarki HP Laser Jet 1000
Oryginał
 
3
 
szt.
 
 
 
2
Toner do drukarki HP Laser Jet 1100
Oryginał
 
8
 
szt.
 
 
 
3
Toner do drukarki HP Laser Jet 1150
Oryginał
 
3
 
szt.
 
 
 
4
Toner do drukarki HP Laser Jet 1320
Oryginał
 
4
 
szt.
 
 
 
 
5
Toner do drukarki HP Laser Jet 1022
Oryginał
 
10
 
szt.
 
 
 
6
Toner do drukarki HP Kolor Laser Jet 2550 czarny
Oryginał
 
7
 
szt.
 
 
 
7
Toner do drukarki HP Kolor Laser Jet 2550 niebieski
Oryginał
 
6
 
szt.
 
 
 
 
8
Toner do drukarki HP Kolor Laser Jet 2550 czerwony
Oryginał
 
6
 
szt.
 
 
 
9
Toner do drukarki HP Kolor Laser Jet 2550 żółty
Oryginał
 
6
 
szt.
 
 
 
10
 
Bęben światłoczuły do drukarki HP Kolor Laser Jet 2550
 
4
 
szt.
 
 
 
 
11
 
Papier fax 210/30 termiczny
 
10
 
 
szt.
 
 
 
12
Dyskietka 3,5” 2HD typu Verbatim lub równoważne
 
120
 
szt.
 
 
 
 
13
Płyty CDR 700 MB 52x na szpuli 100 szt. typu Verbatim lub równoważne
 
5
 
szpula
 
 
 
14
Płyty DVD R+4,7 GB  16x na szpuli 25 szt. typu Verbatim lub równoważne
 
13
 
szpula
 
 
 
 
15
Papier XERO A3 80g-m2, białość C  E 161 typu POLLUX lub równoważny
 
2
 
ryza
 
 
 
16
 
 
Płyty DVD RW+4,7 GB  16x na szpuli 25 szt. typu Verbatim lub równoważne
 
 
2
 
 
szpula
 
 
 
 
 
 
17
 
Papier XERO A4, 75 g/m2, białość CE 161, START lub równoważne
 
250
 
ryza
 
 
 
18
Papier A4 80g/m2 kolor żółty, /500/ typu Chromika lub równoważny
 
7
 
ryza
 
 
 
 
 
 
19
Papier A4 80g/m2 kolor żółty, morski /500/ typu Chromika lub równoważny
 
7
 
ryza
 
 
 
 
20
Papier A4 80g/m2 kolor zielony /500/ typu Chromika lub równoważny
 
7
 
ryza
 
 
 
 
21
Papier A4 80g/m2 kolor czerwony /500/ typu Chromika lub równoważny
 
4
 
ryza
 
 
 
22
koperta C5, biała samoklejąca 80g/m2 /500/
 
45
 
op.
 
 
 
23
koperta C6, biała samoklejąca 80g/m2 /1000/
 
2
 
op.
 
 
 
24
koperta C4, biała samoklejąca, 80g/m2 /250/
 
2
 
op.
 
 
 
25
koperta B4, biała samoklejąca, 80g/m2 /50/
 
2
 
op.
 
 
 
26
Koperta z warstwy folii bąbelkowej, biała, H/18
 
20
 
szt.
 
 
 
26
Koperta z warstwy folii bąbelkowej, biała, G/17,
 
20
 
szt.
 
 
 
27
Koperta z warstwy folii bąbelkowej, biała, CD
 
15
 
szt.
 
 
 
28
Koperta samoklejąca z paskiem, z rozszerzanymi bokami i spodem
 
30
 
szt.
 
 
 
29
Grzbiet do bindownicy, czarny, średnica 8mm /100/
 
2
 
op.
 
 
 
30
Grzbiet do bindownicy, czarny, średnica 10mm /100/
 
1
 
op.
 
 
 
31
Grzbiet do bindownicy, czarny, średnica 25mm /100/
 
1
 
op.
 
 
 
32
Folia do bindowania przezroczysta 150 MIC A4 /100/
 
3
 
op.
 
 
 
33
Folia do bindowania kolor czarny 200 MIC A4 /100/
 
3
 
op.
 
 
 
 
34
Segregator A4 z mechanizmem, zewn. okleina wykonana z PP, A4/75mm, wymienna etykieta opisowa
 
 
60
 
 
szt.
 
 
 
 
35
Segregator A4 z mechanizmem, zewn. okleina wykonana z PP, A4/50mm, wymienna etykieta opisowa
 
 
30
 
 
szt.
 
 
 
36
 
Taśma klejąca 24mm x 20m
 
12
 
 
szt.
 
 
 
 
37
 
 
Dziurkacz metalowy, dziurkowanie jednorazowe do 15 kartek
 
 
1
 
 
szt.
 
 
 
 
38
 
koszulki A4, folia, nie gorszy niż BANDEX /100/
 
20
 
op.
 
 
 
 
39
Koszulki na płyty CD wykonane z mocnego i trwałego tworzywa na 4 płyty CD, indeksy do opisania zawartości płyt, wpinane do segregatora
 
 
80
 
 
sz.
 
 
40
Przekładki plastikowe A4, 20 kart
 
10
 
op.
 
 
 
 
 
41
Skoroszyt z oczkami, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa twarda, boczna perforacja umożliwia wpięcie go do dowolnego segregatora, /20/
 
 
 
5
 
 
 
op.
 
 
 
42
Segregator do akt osobowych, podwójny mechanizm ringowy, 30 mm
 
5
 
szt.
 
 
 
43
Kuwety plastikowe, przeźroczyste
20
 
szt.
 
 
44
 
Teczka wiązana A4, karton 275 g/m2 /100/
 
6
 
op.
 
 
45
Teczka z gumką A4, karton, 350 g/m2
 
1
 
op.
 
 
 
46
Teczka do podpisu, karton pokryty z zewn. folią PPP, 20 przekładek /sygnature/
 
3
 
szt.
 
 
 
 
47
Zszywacz metalowy na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie do 30 kartek
 
2
 
szt.
 
 
 
 
48
Składany pojemnik wykonany z PCV, szerokość grzbietu 100 mm
 
8
 
szt.
 
 
 
 
49
Wkład do pióra kulkowego, końcówka 0,7 mm, kolor niebieski
 
60
 
szt.
 
 
 
50
Wkład do pióra kulkowego, końcówka 0,7 mm, kolor czarny
 
50
 
szt.
 
 
 
51
Pióro kulkowe na wkład wymienny LR7 końcówka 0,7 mm, kolor czarny
 
15
 
szt.
 
 
 
52
Pióro kulkowe na wkład wymienny LR7, końcówka 0,7 mm, kolor niebieski
 
15
 
szt.
 
 
 
 
53
Marker czarny permanentny lumocolor czarny z okrągłą końcówką typu Staedtler „F” lub równoważny
 
8
 
szt.
 
 
 
54
Marker permanentny, końcówka okrągła 10, typu Mentel Pen lub równoważny, kolor czarny
 
5
 
szt.
 
 
 
 
55
Marker permanentny, końcówka okrągła 10, typu Mentel Pen lub równoważny, kolor czerwony
 
5
 
szt.
 
 
 
56
 
Zakreślacze kolorowe
 
40
 
szt.
 
 
 
 
57
 
 
Rozszywasz
 
 
 
4
 
szt.
 
 
 
58
Blok biurowy A4, wyrywany, kratka, 50 kart
 
5
 
szt.
 
 
 
 
59
Blok biurowy A5, wyrywany, kratka, 50 kart
 
5
 
szt.
 
 
 
 
60
 
Skorowidz alfabetyczny formatu A5
 
5
 
szt.
 
 
 
 
61
Gumka ołówkowa Pentel lub równoważna, średnia
 
5
 
szt.
 
 
 
 
62
Korektor w piórze UNI lub równoważny, szybkoschnący, pojemność 8 mm
 
 
5
 
 
szt.
 
 
 
 
63
Zszywki biurowe 24/6 Grand lub równoważne /1000/
 
30
 
op.
 
 
 
64
Spinacz metalowy, trójkątny 26mm /1500/
 
 
3
op.
 
 
 
65
Klipy biurowe 19mm /12/
 
4
op.
 
 
 
66
Klipy biurowe 25mm /12/
 
4
op.
 
 
 
67
Klipy biurowe 32mm /12/
2
op.
 
 
 
68
Klipy biurowe 51mm /12/
2
op.
 
 
 
69
Pineski kołeczki /200/
1
op.
 
 
 
70
Woreczki strunowe, 70x110 mm
2
op.
 
 
 
71
Woreczki strunowe, 100x200 mm
2
op.
 
 
72
 
Nożyczki DONAU lub równoważne, 16 cm
 
4
 
szt.
 
 
 
73
Glicerynowy zwilżacz do palców
 
1
szt.
 
 
 
74
Wielofunkcyjny przybornik na biurko Donau lub równoważny
 
2
 
szt.
 
 
75
 
Wizytownik pojemność 128 wizytówek
 
3
 
szt.
 
 
 
76
Zeszyt A4 w laminowaniej oprawie 60 -kartkowy
 
3
 
szt.
 
 
77
 
Zakładki samoprzylepne brillant 4x20x50 mm /40/
 
 
10
 
szt.
 
 
78
Notes samoprzylepny 76x76 mm Post-it lub równoważny
 
200
 
szt.
 
 
79
Kostka do notowania 8,5x8,5x4, kolorowa klejona
 
8
 
szt.
 
 
80
Polecenie księgowania A5 niekopiujące
 
4
 
szt.
 
 
81
Lista obecności A4
 
1
 
szt.
 
 
82
Polecenie wyjazdu służbowego A5
 
3
 
szt.
 
 
83
Nota księgowa
1
szt.
 
 
84
Linika plastikowa 30 cm Donau lub równoważna
 
5
 
szt.
 
 
85
Ołówek 2B Staedtler lub równoważny /12/
 
2
 
op.
 
 
86
Pióro na naboje ze stalówką ze stali nierdzewnej Parker lub równoważne, kolor czarny
 
 
8
 
 
szt.
 
 
87
Naboje atramentowe do pióra, kolor czarny, opakowanie po 5 naboi
 
8
 
op.
 
 
88
Kalkulator Citizen SDC-620II lub równoważny
 
2
 
szt.
 
 
89
Kalendarz biurkowy stojący
18
szt.
 
 
90
Pudełko na płyty CD, przeźroczyste 5x142x125mm
 
25
 
szt.
 
 
 
91
 
Portfel na 64 płyty CD
 
4
 
szt.
 
 
 
92
Składany pojemnik wykonany z PCV, szerokość grzbietu 100 mm
 
8
 
szt.
 
 
93
Zszywacz metalowy na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie do 30 kartek
 
2
 
szt.
 
 
 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   W Z Ó R

 
UMOWA Nr  001/2007/PZP
 
 
 
Zawarta w dniu ………………………………… w Stalowej Woli pomiędzy:
 
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, NIP: 865-209-25-29, zwanym w dalszej części Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
 
Lucynę Mizerę – Dyrektor Muzeum Regionalnego
 
 
a:
……………………………………………………………………
zwanym dalej  Zleceniobiorcą reprezentowanym przez:
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr MR/001/2007/P z dnia 8 stycznia 2007 r.
 
§ 1
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007 roku tj. w okresie: od 01 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zgodnie z ofertą przetargową i przedmiarem zamówienia, które stanowią załączniki do umowy.
 
§ 2
 
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie

............................ złotych netto (słownie: ..........................................................................................................)

+ VAT 22 %, tj. łącznie ............................................................................... złotych brutto………….……………

(słownie: .............................................................................................................................................................).
 
 
§ 3
 
Dostarczenie przedmiotu umowy będzie następować transzami do 3 dni po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia telefonicznego lub za pomocą faksu do siedziby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
 

§ 4
 
1.              Strony postanawiają, że dostawy związane z realizacją przedmiotu umowy rozliczane będą fakturami częściowymi.
2.              Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni po jej doręczeniu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

 
3.              Płatność nastąpi przelewem na konto Dostawcy:
 
 
.......................................................................................................................................................................


§ 5
 
W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający obowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad.
 
 
§ 6
 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
 
  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.
 
2.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
  
3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
 
§ 7
 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
 
 
§ 8
 
      1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
             -  w razie wystąpienia okoliczności, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym;
             -  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
 -  Wykonawca nie rozpoczął dostaw lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 
      2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający
            nie wywiązuje się z zapłaty faktur.
 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.


§ 9
 
-          Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.


-          W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

-          Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Wykonawcy
i Zamawiającego. 
 
 
 
Zamawiający :                                                               Wykonawca :
 
 
 
 
..............................................                                                  1. ..........................................................
 
 
 
 
                                                                                                2. ............................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY

 
7.       W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2007r. z dnia 8 stycznia 2007 r. składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia.
 
Nazwa i adres Wykonawcy :
 
 
8.       Cena oferty wynosi (netto) : .............................................................................................................................

      (słownie...............................................................................................................................................................

      ....................................................................................................................................................... ) + 22 % VAT
 
      łącznie cena ( brutto ) : ...........................................   ( słownie : ......................................................................
 
       .……....................................................................................................................................................................)
9.       Oświadczamy, że:
-          Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami (formularz ofertowy, przedmiar zamówienia na 2007 r., wzór umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
-          Jestem /jesteśmy/  uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym.
-          Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
-          Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
-          Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.
-          Spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
-          Nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
-          Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do jej zawarcia bez wprowadzania żadnych zmian.
 
10.   Załącznikami do niniejszej oferty są: (dokumenty wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy)
 a)  Kosztorys ofertowy realizacji zamówienia /według przedmiaru zamówienia na 2007 r./
 b)  Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
c)  Oświadczenie iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia     29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
d)  Aktualny wyciąg z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o  prowadzeniu działalności gospodarczej.
e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw materiałów biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego (referencje), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu i odbiorców dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 
                                                                        
                                                                                              1. ................................................................      
                                                                              
 
 miejsce i data ..............................................................                      2. ................................................................                      
                                                (podpisy osób upoważnionych)


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2007/01/08 12:34:09 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598