Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2006.02.24 0:25:06 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2006.02.24 0:23:58 przez: Marcin Młynarski

Przetarg nieograniczony - MR/003/2006/P


MR/003/2006/P                                                                                                              Stalowa Wola, dnia  23-02-2006

 

OGŁOSZENIE

    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na prace renowacyjne ścian budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli-etap II
 

1.         Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

 

2.         Sposób uzyskania SIWZ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – w sekretariacie ul. Sandomierska 1 (I –piętro, pokój nr 11 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała, tel. 844 85 56, faks 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.

 

3.         Opis przedmiotu zamówienia

a)     roboty budowlane renowacyjne (wykonanie renowacji metodą iniekcji)

b) roboty budowlane wykończeniowe ( tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie)

 

4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.

 

1.      Termin realizacji:

Termin zakończenia – 30.06.2006

 

2.      Opis warunków udziału w przetargu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :

§         posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykonawstwie robót branży : ogólnobudowlanej oraz renowacji budynków i wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat ( 2002 – 2004 ) realizował w/w roboty o wartości łącznej minimum 160.000 zł rocznie

§           posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia

§           posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. budownictwa ogólnego i renowacji budynków

§           posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe

§           być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym

Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.

 

3.      Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.

 

4.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 

Cena                                                 –   90 %

Gwarancja (min. 5 lat)                   -    10 %

 

5.      Miejsce i termin składania ofert :

a)     oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, w pok. Nr 11 ( I-piętro )

b)       termin składania ofert : 10.03.2006 godz. 13.00.

c)        otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2006 o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11 ( I piętro )

 

6.      Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2006/02/23 23:25:06 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598