Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2005.10.25 17:15:32 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2005.10.25 16:57:17 przez: Marcin Młynarski

Ogłaszenie o przetargu MR/011/2005/P

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

prace renowacyjne ścian budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 
1. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.
 
2. Sposób uzyskania SIWZ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – w sekretariacie ul. Sandomierska 1 (I –piętro, pokój nr 11 ). Uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała, tel. 844 85 56, faks 844 85 57 w godz. 8.00 – 15.00.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia
a)     roboty budowlane renowacyjne (wykonanie renowacji metodą iniekcji)
b) roboty budowlane wykończeniowe ( tynki wewnętrzne i zewnętrzne, malowanie)
 
4.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych.
 
1. Termin realizacji:
Termin zakończenia – 15.12.2005
 
2. Opis warunków udziału w przetargu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni :
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia tj. wykonawstwie robót branży : ogólnobudowlanej oraz renowacji budynków i wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat ( 2002 – 2004 ) realizował w/w roboty o wartości łącznej minimum 160.000 zł rocznie
- posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
- posiadać kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. budownictwa ogólnego i renowacji budynków
- posiadać niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wyposażenie sprzętowe
- być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
Wykonawcy, którzy nie spełnią powyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
3. Zamawiający nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 
Cena                                             -   90 %
Gwarancja (min. 5 lat)                   -    10 %
 
5. Miejsce i termin składania ofert :
a) oferty  należy  składać  w  siedzibie Zamawiającego, ul. Sandomierska 1, w pok. Nr 11 ( I-piętro )
b) termin składania ofert : 08.11.2005 godz. 13.00.
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2005 o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego, ul. Sandomierska 1, sala nr 11 ( I piętro )
 
6. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2005/10/25 15:15:32 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598