Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2005.09.13 16:00:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2005.09.13 15:59:58 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 008/2005

  1. Określenie trybu zamówienia:
      Przetarg nieograniczony, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
      60 000 euro.
 
  1. Spób uzyskania SIWZ
      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie
      Zamawiającego tj. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola
      ul. Sandomierska 1 (I piętro, pokój 11).
      Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Marcin Szywała tel. +15 844 85 56
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia
      3 telewizory plazmowe z ekranem o przekatnej 42”.
 
  1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz składania ofert częściowych
     
  1. Termin realizacji:
            Termin realizacji zamówienia: 2005.09.30
     
  1. Opis warunków udziału w przetargu
      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
      podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3
      ustawy z dnia 2004.01.29 – Prawo Zamówień Publicznych oraz w Specyfikacji
      Istotnych Warunków Zamówienia wymienione poniżej, a mianowicie powinni:
      · posiadać sytuację finansową zapewniającą realizację zamówienia
      · być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym
      Wykonawcy, którzy nie spełnią wyżej wymienionych warunków zostaną wykluczeni z
      postępowania przetargowego o udzielenie przedmiotowego zamówienia, a złożone
      przez nich oferty zostaną odrzucone.
 
  1. Zamawiajacy nie wyznaczył obowiązku wniesienia przez wykonawców wadium.
 
  1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
      Cena – 80 %
      Gwarancja – 20 %
 
  1. Miejsce i termin składania ofert:
      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 37-464 Stalowa Wola ul. Sandomierska 1, pokój 11, do dnia 2005.09.27 godz.1300
 
  1. Termin związania ofertą
      Wykonawca jest związany oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2005/09/13 14:00:19 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598