Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2014.01.03 19:01:24 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2014.01.03 19:00:53 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER, Nr sprawy: MR-AG-3121-001/14

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu
„MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”
- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
Nr sprawy: MR-AG-3121-001/14
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).
 
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
 
3.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli usług tłumaczeniowych pisemnych oraz ustnych na potrzeby realizacji projektu MUZEA BEZ BARIER. Tematyka tłumaczeń dotyczyć będzie głównie zagadnień projektu MUZEA BEZ BARIER (tj.: dokumentów, materiałów informacyjnych i promocyjnych, umów, biuletynów poszkoleniowych, raportów, treści portalu internetowego projektu) itp.
 
4.   Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na dowolną liczbę spośród następujących części:
 
CZĘŚĆ I - Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia dwa tryby tłumaczeń pisemnych: - tryb zwykły, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje przetłumaczenie do 10 stron obliczeniowych w ciągu 48 godzin od momentu przesłania zlecenia, oraz - tryb ekspresowy, gdy zlecenie tłumaczenia przewiduje przetłumaczenie do 10 stron obliczeniowych w ciągu 24 godzin od momentu przesłania zlecenia. Jednostką rozliczeniową przyjętą przez Zamawiającego jest strona obliczeniowa, na którą składa się 1800 znaków (ze spacjami). Muzeum Regionalne w Stalowej Woli będzie każdorazowo zlecało wykonanie tłumaczenia pisemnego, podając tryb i termin wykonania tłumaczenia. Teksty do tłumaczenia będą przekazywane przez zamawiającego w formie elektronicznej. Wykonane tłumaczenia pisemne będą dostarczane na adres wskazany przez Zamawiającego w zleceniu w formie elektronicznej oraz niezwłocznie dostarczone w formie drukowanej, podpisanej przez autora tłumaczenia. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wydrukiem a wersją elektroniczną, podstawą do weryfikacji i rozliczenia tłumaczenia będzie wydruk. Zamawiający otrzymywać będzie zestawienie wykonanych tłumaczeń, zrealizowanych dla Zamawiającego w miesiącu poprzednim, ze wskazaniem osoby zlecającej tłumaczenie, kosztu usługi (z podziałem na poszczególne dokumenty i projekty), terminu realizacji zleconego tłumaczenia, przedmiotu tłumaczenia oraz nazwiska tłumacza.
 
CZĘŚĆ II - Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język ukraiński oraz z języka ukraińskiego na język polski.
Zamówienie dotyczy wykonania tłumaczeń ustnych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli podczas: 1) dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niewidzących i słabo widzących - szacunkowa ilość godzin tłumaczenia ustnego: 6-7 godzin zegarowych dziennie. 2) dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie - szacunkowa ilość godzin tłumaczenia ustnego: 6-7 godzin zegarowych dziennie. 3) dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących - szacunkowa ilość godzin tłumaczenia ustnego: 6-7 godzin zegarowych dziennie.
 
Zamówienie dotyczy także tłumaczeń ustnych we Lwowie podczas jednodniowej konferencji szkoleniowej dla pracowników muzeów ukraińskich. Zamawiający nie zapewnienia pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia dla tłumacza podczas szkoleń i konferencji i koszty te należy uwzględnić w ofercie.
 
Wykonawca zobowiązuje się, że tłumaczenia ustne konsekutywne będą wykonywane przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, terminowo, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, na warunkach określonych w umowie. Tłumacze będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym lub w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia. Tematyka tłumaczeń będzie dotyczyła między innymi problematyki wspierania transgranicznych procesów rozwojowych w zakresie minimalizowania barier w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych. Tłumacze zobowiązani są do zachowania spójności terminologicznej z tekstami tłumaczonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a także do uwzględnienia wszelkich zmian w terminologii, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jednostką rozliczeniową przyjętą przez Zamawiającego jest cena brutto za godzinę zegarową tłumaczenia ustnego konsekutywnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy uczestniczących w realizacji zamówienia.
 
CZĘŚĆ III - Usługi tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
Zamówienie dotyczy wykonania tłumaczeń ustnych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli podczas: 1) dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych intelektualnie - szacunkowa ilość godzin tłumaczenia ustnego: 6-7 godzin zegarowych dziennie. 2) dwudniowego szkolenia w zakresie obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących - szacunkowa ilość godzin tłumaczenia ustnego: 6-7 godzin zegarowych dziennie.
 
Zamówienie dotyczy także tłumaczeń ustnych we Lwowie podczas jednodniowej konferencji szkoleniowej dla pracowników muzeów ukraińskich. Zamawiający nie zapewnienia pokrycia kosztów transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia dla tłumacza podczas szkoleń i konferencji i koszty te należy uwzględnić w ofercie.
 
Wykonawca zobowiązuje się, że tłumaczenia ustne konsekutywne będą wykonywane przez wykwalifikowanych tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie, terminowo, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru tych czynności, na warunkach określonych w umowie. Tłumacze będą zobligowani do stosowania terminologii funkcjonującej w prawie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym lub w dziedzinie, której dotyczy tekst tłumaczenia. Tematyka tłumaczeń będzie dotyczyła między innymi problematyki wspierania transgranicznych procesów rozwojowych w zakresie minimalizowania barier w dostępie do kultury osób niepełnosprawnych. Tłumacze zobowiązani są do zachowania spójności terminologicznej z tekstami tłumaczonymi wcześniej i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, a także do uwzględnienia wszelkich zmian w terminologii, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Jednostką rozliczeniową przyjętą przez Zamawiającego jest cena brutto za godzinę zegarową tłumaczenia ustnego konsekutywnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia kwalifikacji tłumaczy uczestniczących w realizacji zamówienia.
 
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-001/14
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 2319 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2014/01/03 18:01:24 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2014/01/03 16:31:11 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598