Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.16 17:37:03 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.16 17:36:35 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zad. pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13

MR – AG – 3121 – 024/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 16.12.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o nr sprawy  MR – AG – 3121 – 024/13
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 5.12.2013 r. na portalu UZP pod nr 263901 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.
Do realizacji zamówienia w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 2 złożona przez Firmę Indian Electric Piotr Zdeb, ul. Targowa 7, 37-464 Stalowa Wola. Oferent spełnia wymogi podmiotowe zaś oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
Zbiorcze zestawienie ofert
Nr
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres oferenta
KRYTERIUM CENA
- 100%
Okres udzielonej
gwarancji jakości
1.
KLIMAT
Agnieszka Domagalska, Adam Domagalski
Al. IX Wieków Kielc 33A, 25-516 Kielce
 
16.200,00 (netto)
19.926,00 (brutto)
 
24 miesięcy
2.
Indian Electric Piotr Zdeb
ul. Targowa 7
37-464 Stalowa Wola
 
15.446,34 (netto)
18.999,00 (brutto)
 
24 miesiące
3.
 
 
Firma Handlowo - Usługowa
GEO-EKO Tomasz Bil
ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok
 
20.312,00 (netto)
24.983,76 (brutto)
 
24 miesiące
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr oferty
Liczba punktów w kryterium: CENA (max 100 pkt.)
Podsumowanie
1.
18.999,00 (brutto) / 19.926,00 (brutto) = 0,95 x 100 = 95,00
95,00 pkt.
2.
18.999,00 (brutto) / 18.999,00 (brutto) = 1,00 x 100 = 100,00
100,00 pkt.
3.
18.999,00 (brutto) / 24.983,76 (brutto) = 0,76 x 100 = 76,00
76,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 23.12.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/16 16:37:03 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598