Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.11 20:46:29 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.11 20:45:19 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-024/13

MR – AG – 3121 – 024/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 11.12.2013 r.
 
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
W nawiązaniu do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, zwanej dalej Pzp) Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.:
 
„Dostawa urządzeń do instalacji klimatyzacji w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli” w następującym zakresie.:
 
W załączonej dokumentacji omyłkowo podano urządzenie typu FUJITSU 4,0 kW ARG14LL (niedostępne obecnie na rynku), które jest sprzeczne z wymaganymi parametrami technicznymi urządzenia podanego w tabeli rozdziału III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1).
 
Tym samym, Zamawiający podkreśla, że wiążące dla oferentów są zapisy pozycji nr 3 ww. tabeli, tzn.: Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. klimatyzatora kanałowego (jednostkę wewnętrzną) o wydajności nominalnej: - chłodzenie nie mniej niż 4,3 kW.
 
 
W związku z ogłoszeniem o modyfikacji SIWZ, polegającej na usunięciu sprzeczności między zapisami w tabeli pn.: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a zapisem w projekcie, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Modyfikacja zostanie dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Modyfikacja zostanie doręczona niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/11 19:46:29 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598