Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.12.03 15:11:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.12.03 15:10:27 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, NR SPRAWY MR-AG-3121-021/13

MR – AG – 3121 – 021/13                                                                                                      Stalowa Wola, dnia 3.12.2013 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O NR SPRAWY  MR – AG – 3121 – 021/13

 

Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 20.11.2013 r. na portalu UZP pod nr 247167 - 2013, dotyczącego zadania pn.:

Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

 

- w dniu 3.12.2013 r. wybrana została oferta złożona przez Firmę: Usługowy Zakład Stolarski Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 5.300,00 zł (brutto), słownie: pięć tysięcy trzysta zł, 00/100.

 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.

 

Nr

Oferty

 

Firma (nazwa)

lub nazwisko

oraz adres oferenta

 

Cena

 

 

Okres udzielonej gwarancji jakości na zabudowane materiały

oraz wykonane

prace instalacyjne

 

 

1.

 

Usługowy Zakład Stolarski

Leszek Staszałek

ul. Klasztorna 12

37-464 Stalowa Wola

 

 

 

5.300,00 zł

(brutto)

 

 

24 miesiące

 

Wyżej wymieniona Firma spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaś jej oferta cenowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia -  w związku z powyższym oferta uznana została za korzystną.

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, nastąpi w dniu 6 grudnia 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Oferentowi, uczestnikowi postępowania.

 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.

 

Opublikowano na:

1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

1 x tablica ogłoszeńWersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/12/03 14:11:35 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598