Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.11.28 12:05:13 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.28 12:04:09 przez: Marcin Młynarski

MODYFIKACJA SIWZ zam. publicznego pn.:Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika.., nr sprawy MR-AG-3121-0

MR – AG – 3121 – 023/13                                                                                Stalowa Wola, dnia 28.11.2013 r.
Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)
MODYFIKACJA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwana dalej ustawą Pzp), Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ zamówienia publicznego pn.: Usługi poligraficzne: dodruk publikacji wydanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w 2011-2012 r., druk albumu pt.: Stalowa Wola. Europejskie miasto modernistyczne oraz druk Przewodnika po dawnym Rozwadowie.
 
1.      Zamawiający wprowadza modyfikację zakresu części II zamówienia:
 
W SIWZ pkt III.2 CZĘŚĆ II jest:
CZĘŚĆ II:
Dodruk publikacji: Cop, wczoraj dziś jutro. Materiały pokonferencyjne
Ø  format A4
Ø  papier: offset, gramatura: 150
Ø  objętość: 104 stron bez okładki
Ø  strony 1-8, 59-60, 71-72, 80-81, 92-104: druk pełny kolor 4/4
Ø  pozostałe strony: druk czarno-biały
Ø  publikacja klejona oraz szyta
Ø  okładka miękka, gramatura 350 w pełnym kolorze (4+0), powlekana matową folią,
Ø  druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
Ø  nakład: 200 egz. (dwieście)
Ø  Zamawiający nadaje własny numer ISBN
Ø  termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy i przekazania plików
 
W SIWZ pkt III.2 CZĘŚĆ II ma być (po modyfikacji)
CZĘŚĆ II:
Dodruk publikacji: Cop, wczoraj dziś jutro. Materiały pokonferencyjne
Ø  format 165 mm (poziom) x 238 (pion) mm
Ø  papier: offset, gramatura: 150
Ø  objętość: 104 stron bez okładki
Ø  strony 1-8, 59-60, 71-72, 80-81, 92-104: druk pełny kolor 4/4
Ø  pozostałe strony: druk czarno-biały
Ø  publikacja klejona oraz szyta
Ø  okładka miękka, gramatura 350 w pełnym kolorze (4+0), powlekana matową folią,
Ø  druk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego (PDF drukarski)
Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt
Ø  nakład: 200 egz. (dwieście)
Ø  Zamawiający nadaje własny numer ISBN
Ø  termin wykonania: 14 dni od podpisania umowy i przekazania plików
 
2.      Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. III.3 SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), poprzez dodanie wymagań (zaznaczono kolorem czerwonym).
 
Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wydruku próbnego i dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości zamówienia.
Przez „wydruk próbny” Zamawiający rozumie wydruk min. 2 stron publikacji wskazanych przez Zamawiającego, na papierze właściwym w końcowej produkcji i wymaganym przez Zamawiającego.
Wydruk próbny nie może odbiegać sposobem wykonania od docelowej technologii produkcji.
 
3.      Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. VIII.1b SIWZ (INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU),  poprzez dodanie wymagań (zaznaczono kolorem czerwonym).
 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum 3 katalogi/lub albumy/ lub publikacje z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały wydrukowane przez Oferenta.
Zamawiający wymaga, by Oferent przygotował wykaz publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki oraz dołączył do oferty min. 1 szt. (słownie: jedną) publikacji typu katalog/lub album/ lub publikacja z reprodukcjami dzieł sztuki do oceny Zamawiającego.
 
4.      Zamawiający wprowadza modyfikację pkt. IX.1b SIWZ (DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE),  poprzez dodanie poniższych zapisów (zaznaczono kolorem czerwonym).
 
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (według załącznika nr 6 do niniejszej Specyfikacji).
Wykaz usług musi uwzględniać minimum 3 katalogi /lub albumy/ lub publikacje z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały wydrukowane przez Oferenta.
Jako dowód, Oferent załącza min. 1 publikację, która będzie oceniana przez członków komisji przetargowej.
 
 
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert w związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Niniejsza modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz dołączona do SIWZ i będzie stanowić jej integralną część.
 
 
 
Załączniki:
MODYFIKACJA (dokument PDF)
 
SIWZ po MODYFIKACJI z dnia 28.11.2013.
(zmiany wprowadzono kolorem czerwonym)
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (BZP)
Numer ogłoszenia: 255569 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/11/28 11:05:13 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598