Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.11.25 12:57:18 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.25 12:55:41 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, Nr sprawyMR-AG-3121-021/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

 

Wykonanie zabudowy okien wg projektu w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej

w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

 

Nr sprawy MR-AG-3121-021/13

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy okien w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej, polegające na zamontowaniu systemu przegród okiennych w powstałych otworach ścianek z g-k, wykonanych z drewna oraz płyt MDF, wg załączonej koncepcji. Przedmiotem zamówienia są także prace towarzyszące, wykończeniowe takie jak: montaż listew przypodłogowych - 36 mb oraz wykonanie zabudowy szafki muzycznej w Sali Szkoleniowo - Wystawienniczej. Zamawiający przewiduje na wykonanej zabudowie okien wieszanie obrazów oraz innych elementów ekspozycyjnych, dlatego konstrukcja zabudowy musi być trwała, stabilna i bezpieczna. Wszystkie wymiary ramy, skrzydeł są wymiarami sugerowanymi przez projektanta i mogą się różnić +/- 3%. Przed rozpoczęciem prac należy je sprawdzić w rzeczywistości, jeśli istnieje taka potrzeba, należy je zmodyfikować, w uzgodnieniu z Zamawiającym. W zakresie wymaganych elementów przedmiotu zamówienia, co do których wskazany został producent i symbol, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elementów przedmiotu zamówienia równoważnych do wskazanych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnych elementów przedmiotu zamówienia do wskazanych, Zamawiający dokona oceny zaoferowanych produktów pod kątem zgodności parametrów technicznych z produktami określonych producentów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w koncepcji autorstwa Pracowni MAKSA - stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

 

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunku udziału w przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-021/13

 

Pliki do pobrania:

 

SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)

 

Załącznik A

Projekt koncepcyjny wykonania zabudowy _CZĘŚĆ I

 

Projekt koncepcyjny wykonania zabudowy _CZĘŚĆ II

 

 

Ogłoszenie BZP

Numer ogłoszenia: 247167 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

 

 Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/11/25 11:57:18 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera
2013/11/20 15:24:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598