Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.11.19 13:28:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.19 13:27:48 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚC I ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W CZĘŚCI II, III, IV przetargu nieograniczonego na zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego, nr spra

MR – AG – 3121 – 019/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 19.11.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚC I
ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W CZĘŚCI II, III, IV
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 22.10.2013 r. na portalu UZP pod nr 220379 - 2013, dotyczącego zadania pn.:
Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO”
- Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby własne
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
- w dniu 19.11.2013 r. rozstrzygnięto przetarg o zamówienie publiczne.
 
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w części I zamówienia pn.: "Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski".
W części I zamówienia wybrana została oferta nr I złożona przez Firmę SPEKTRA Monika Zielińska - Choina, Płouszowice Kolonia 54A, 21-008 Tomaszowice. Wyżej wymieniona Firma przedstawiła najkorzystniejszą cenę za realizację części I zamówienia oraz spełnia wymogi SIWZ, w związku z czym uznana została za najkorzystniejszą. Wyboru oferty dokonano na podstawie art. 91 ustawy - Pzp. Oferta najkorzystniejsza zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, w związku z czym uzyskała największą ilość punktów.
 
Postępowanie w zakresie części II, części III oraz części IV zamówienia Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na wyżej wymienione części zamówienia złożona została tylko jedna oferta przez Firmę ALFABET Sp. z o. o. w organizacji, ul. 1-go Sierpnia, 37-450 Stalowa Wola, która podlega wykluczeniu.  
                        
W niniejszym postępowaniu Oferent nr 3 -  Firma ALFABET Sp. z o. o. w organizacji został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
 
W ofercie ww. Firmy:
a)    brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w dniu 12.11.2013 r. wezwał Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wg postanowień ww. artykułu złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 
Dołączony przez Oferenta dokument pn.: „Zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości” wykazuje brak zaległości podatkowych Wnioskodawcy wg stanu na dzień 6.11.2013 r. - czyli po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.    
 
b)    w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.) przez: P. Roberta Praisnar, P. Irinę Skopina, P. Arinę Lepetiukh, brak jest podpisu właściciela Firmy Langras Spółka Cywilna, ul. Rejtana 26/157, 35-310 Rzeszów lub pełnomocnictwa dla osoby podpisującej dokumenty. Tym samym Zamawiający nie może na tej podstawie zweryfikować ważności dokumentów, wykazanych w piśmie nr MR-AG-3121-019/13/2967, pkt d), z dnia 12.11.2013.
 
c)    W liście referencyjnym Firmy ODIN Wiktor Rybka, datowanym na dzień 10 maja 2013 r., brak jest wskazania osobowego Pana Pawła Świecy (widnieje tylko wskazanie Firmy Langras jako wykonawcy zamówienia) - Oferent nie odniósł się do wyjaśnienia sprawy lub dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie zapisów SIWZ.
 
d)    Zaświadczenie Firmy Alfabet Sp. z o. o. datowane na dzień 10 września 2013 r. nie spełnia kryteriów SIWZ, gdyż powinno być wystawione przez jednostkę odbierającą usługę (Zamawiającego) - Oferent nie odniósł się do wyjaśnienia sprawy lub dołączenia dokumentów potwierdzających spełnienie zapisów SIWZ.
 
W związku z powyższym Wykonawca pomimo przedłożenia Zamawiającemu dodatkowych dokumentów nadal nie spełnia warunku SIWZ i został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.:
 
 
Lp.
Nr oferty
nazwa i adres oferenta
CZĘŚĆ I
CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ III
CZĘŚĆ IV
 
1.
OFERTA NR 1
SPEKTRA Monika
Zielińska - Choina
Płouszowice Kolonia 54A
21-008 Tomaszowice
Tłumaczenie zwykłe
20,91 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
27,06 (brutto)
-
-
-
 
2.
OFERTA NR 2
The Challenge Group
A. J. Molscy Sp. J.
ul. Długa 44/50,
00-241 Warszawa
Tłumaczenie zwykłe
34,44 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
51,66 (brutto)
 
 
 
 
3.
OFERTA NR 3
ALFABET Sp. z o. o.
w organizacji
ul. 1-go Sierpnia 12/716
37-450 Stalowa Wola
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
 
4.
OFERTA NR 4
Centrum Językowe IDEA
Sp. z o. o.
Stary Rynek 71/72
61-772 Poznań
Tłumaczenie zwykłe
25,46 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
26,69 (brutto)
 
 
 
 
5.
OFERTA NR 5
AGIT Agnieszka Rydz,
ul. 3 Maja 16/7,
20-078 Lublin
Tłumaczenie zwykłe
23,37 (brutto)
Tłumaczenie ekspresowe
25,83 (brutto)
-
-
-
 
Streszczenie oceny i porównanie ofert (punktacja).

CZĘŚĆ I

Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
 
Lp.
Nr
oferty
 
Cena brutto za tłumaczenie pisemne (zwykłe) strony rozliczeniowej - 60 %
Cena brutto za tłumaczenie pisemne (ekspresowe) strony rozliczeniowej - 40%
RAZEM
 
1.
OFERTA
NR 1
 
20,91 (brutto) / 20,91 (brutto)
= 1,00 x 60 = 60,00
25,83 (brutto) / 27,06 (brutto)
= 0,95 x 40 = 38,00
98,00 pkt.
 
2.
OFERTA
NR 2
 
20,91 (brutto) / 34,44 (brutto)
= 0,60 x 60 = 36,00
25,83 (brutto) / 51,66 (brutto)
= 0,50 x 40 = 20,00
56,00 pkt.
3.
OFERTA NR 3
Oferent wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp.
 
4.
OFERTA
NR 4
 
20,91 (brutto) / 25,46 (brutto)
= 0,82 x 60 = 49,20
25,83 (brutto) / 26,69 (brutto)
= 0,96 x 40 = 38,40
87,60 pkt.
 
5.
OFERTA
NR 5
 
20,91 (brutto) / 23,37 (brutto)
= 0,89 x 60 = 53,40
25,83 (brutto) / 25,83 (brutto)
= 1,00 x 40 = 40,00
93,40 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy w ramach części I zamówienia z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 29 listopada 2013 r., w okresie związania ofertą.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załącznik
Ogłoszenie (pełna treść)


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/11/19 12:28:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598