Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.11.18 18:51:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.11.18 18:50:40 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, telewizji przemysłowej CCTV oraz sygnalizacji alarmu pożarowego SAP - w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 020/13

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, zwanej dalej Pzp).

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.

 

3. Przedmiotem zamówienia jest:

 

a) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

- z uwzględnieniem demontażu istniejących urządzeń systemu i przekazanie ich Zamawiającemu (ZADANIE I)

 

b) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów telewizji przemysłowej CCTV

- z uwzględnieniem demontażu istniejących urządzeń systemu i przekazanie ich Zamawiającemu (ZADANIE II),

 

c) dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń dla systemów sygnalizacji alarmu pożarowego SAP

- z uwzględnieniem demontażu istniejących urządzeń systemu oraz ich utylizacji (ZADANIE III).

 

4. Instalację urządzeń należy wykonać zgodnie z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utrata zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229, poz. 1528). Przy sporządzaniu wyceny, oferent jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania danych podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

5. Dostawca ma obowiązek wyceny wszystkich prac wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności instalacji elementów wyposażenia, prób i rozruchu systemów. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ należy traktować jako określenie paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako takie lub równoważne. Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.

 

6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia  (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem /projektantem. Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, fabrycznie nowe (nieużywane) bez wad i usterek.

 

7. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty w zakresie wymaganymi odrębnymi przepisami szczególnymi.

 

8.Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-020/13

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(formularz ofertowy, wzór umowy, wymagane oświadczenia)
 
Załącznik A
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 244229 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/11/18 17:51:30 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598