Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.10.28 13:04:44 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.28 13:04:09 przez: Marcin Młynarski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW _dot. zad. pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu MUZEA BEZ BARIER oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-019/2013

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Adresat (wszyscy nabywcy specyfikacji)

 
 
W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego od potencjalnych Oferentów na ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia pn.: Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby projektu „MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO” - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013 oraz na potrzeby własne Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Zamawiający odpowiada na następujące pytania:
 
PYTANIE NR 1
Czy mogliby Państwo chociaż w przybliżeniu określić spodziewaną liczbę stron do tłumaczenia w kombinacji z językiem angielskim?
 
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić dokładne ilości stron, niemniej orientacyjnie należy przyjąć, że czasem zlecenie jednostkowe może dotyczyć np.: 1-5 stron, a innym razem może to być 20-30 (sporadyczne przypadki).  
 
PYTANIE NR 2
W jakim formacie będą przekazywane materiały do tłumaczenia - edytowalnym czy nieedytowalnym?
 
ODPOWIEDŹ
W zdecydowanej większości materiały do tłumaczenia będą przekazywane w wersji edytowalnej (DOC), niemniej może mieć miejsce sytuacja np. przekazania do tłumaczeniu dokumentów w wersji nieedytowalnej, np. skan w formacie JPG, PDF, TIFF (umowy, fax-y, itp.).
 
PYTANIE NR 3
Czy każde tłumaczenie będzie musiało być przesłane również w formie papierowej?
 
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu pisemne tłumaczenia na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (przy czym Strony uzgadniają, że termin ten nie może przypadać w sobotę ani w dzień ustawowo wolny od pracy), pod adres wskazany przez Zamawiającego – w formie papierowej lub elektronicznej”.
 
Zamawiający informuje, że nie każde tłumaczenie będzie musiało być przesłane również w formie papierowej i w większości przypadków będzie to forma elektroniczna.
 
PYTANIE NR 3
Czy termin wykonania tłumaczenia liczy się do momentu wysłania go drogą mailową czy do momentu otrzymania go przez Państwa w formie papierowej? Np. jeśli w trybie zwykłym tłumaczymy 20 stron w ciągu 48h musi być do Państwa wysłany mailem czy dostarczony w formie wydruku?
 
ODPOWIEDŹ
Termin wykonania tłumaczenia liczy się do momentu wysłania go drogą mailową.
 
Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego, na której opublikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania Oferentów. Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania ofert. Odpowiedzi zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowić jej integralną część.
 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/10/28 12:04:44 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598