Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.10.22 16:29:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.22 16:28:42 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, nr sprawy MR-AG-3121-018/2013

MR – AG – 3121 – 018/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 22.10.2013 r.
 
Ogłoszenie o wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 9.10.2013 r. na portalu UZP pod nr 209805 - 2013 dotyczącym zadania pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. „Przędzy barwnej nić”, wybrana została w dniu 22.10.2013 r. oferta nr 2, złożona przez Firmę INVEST-DRUK Renata Barcińska, ul. Dantyszka 2/1, 02-054 Warszawa. Firma Invest-Druk zaoferowała najkorzystniejszą cenową ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą. Zbiorcze zestawienie ofert w przedmiotowym postępowaniu wygląda następująco:
 
 Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24
30-362 Kraków
 
4.410, 00 (brutto)
2.
INVEST-DRUK Renata Barcińska
ul. Dantyszka 2/1
02-054 Warszawa
 
3.077, 55 (brutto)
3.
System - Graf
Drukarnia Agencja Reklamowo - Wydawnicza
Janusz Laskowski
Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 20-515 Lublin
 
4.042, 50 (brutto)
4.
Zakład Wielobranżowy
Drukarnia MULTIKOLOR, Bujak Krzysztof
ul. Siemieńskiego 18, 37-500 Jarosław
 
3.654, 00 (brutto)
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr  oferty
Liczba pkt w kryterium „cena - 100%”
Razem
1.
3.077, 55 (brutto) / 4.410, 00 (brutto)= 0,69 x 100 = 69,00 pkt.
69,00 pkt.
2.
3.077, 55 (brutto) / 3.077, 55 (brutto) = 1,00 x 100 = 100,00 pkt.
100,00 pkt.
3.
3.077, 55 (brutto) / 4.042, 50 (brutto) = 0,76 x 100 = 76,00 pkt.
76,00 pkt.
4.
3.077, 55 (brutto) / 3.654, 00 (brutto) = 0,84 x 100 = 84,00 pkt.
84,00 pkt.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 30.10.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Z poważaniem
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/10/22 14:29:07 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598