Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.10.09 16:42:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.10.09 16:42:00 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, Nr sprawy MR-AG-3121-018/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
Usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić
Nr sprawy  MR-AG-3121-018/13
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.

3. Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku publikacji pt. Przędzy barwnej nić, nakład 200 egz.

5. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-018/13

 
 
Pliki do pobrania:
 
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
 
Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
 
Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
 
Załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 
Załącznik nr 4 (Formularz ofertowy)
Załącznik nr 5 (Wzór umowy)
Załącznik nr 6 (Doświadczenie zawodowe)
 
 


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/10/09 14:42:25 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598