Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.09.17 9:37:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.17 9:36:29 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na zadanie pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińsk

MR – AG – 3121 – 017/13                                                                                             Stalowa Wola, dnia 17.09.2013 r.
 
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 4.09.2013 r. na portalu UZP pod nr 178379 - 2013, dotyczącego zadania pn.: Wykonanie oraz montaż mebli na wymiar (sofa, pawlacz) w ramach wyposażenia Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, realizowane do projektu „Muzeum bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego”. Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013
 
- wybrana została oferta złożona przez Firmę: Usługowy Zakład Stolarski Leszek Staszałek, ul. Klasztorna 12, 37-464 Stalowa Wola, z ceną ofertową: 3.300,00 zł (brutto), słownie: trzy tysiące trzysta zł 00/100.
 
W niniejszym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
           
Wyżej wymieniona Firma spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaś jej oferta cenowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówieni -  w związku z powyższym oferta uznana została za korzystną.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, nastąpi w dniu 4 października 2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.
 
Załącznik
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego MR – AG – 3121 – 017/13
 
 
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/09/17 07:37:00 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598