Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.09.16 12:19:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.16 12:18:57 przez: Marcin Młynarski

Ogłoszenie o wyniku przetargu i wyborze oferty, dot. zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, nr sprawy MR - AG - 3121-016/13

MR – AG – 3121 – 016/13                                                                                 Stalowa Wola, dnia 16.09.2013 r.
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu i wyborze oferty
WSZYSCY NABYWCY SPECYFIKACJI
(uczestnicy postępowania)
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 3.09.2013 r. na portalu UZP pod nr 176991 - 2013, dotyczącym zadania pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli - wybrana została w dniu 16.09.2013 r. oferta złożona przez Firmę: Zakład Wielobranżowy Drukarnia MULTIKOLOR, Bujak Krzysztof, ul. Siemieńskiego 18, 37-500 Jarosław
 
Oferta cenowa Zakładu Wielobranżowego Drukarni MULTIKOLOR wynosi 9.368,30 (brutto) i jest najkorzystniejszą cenowo ofertą w niniejszym postępowaniu. Wyżej wymieniona Firma dołączyła próbkę publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki - katalog pt.: Henru Hayden (1883 - 1970), który został przygotowany do druku i wydrukowany przez Oferenta i w kryterium nr 2 otrzymała 8,00 pkt. Oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ, w związku z powyższym uznana została za najkorzystniejszą.
 
W niniejszym postępowaniu na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami) odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez Firmę GOMA Agencja Reklamy, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola. Oferta została odrzucona jako z powodu niezgodności z SIWZ, tzn. nie zawierała wymaganej próbki katalogu / albumu / publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, które zostały wydrukowane przez Oferenta, przez co Zamawiający nie mógł zbadać oferty w II kryterium oceny ofert: JAKOŚĆ - 10%.
 
Zbiorcze zestawienie ofert:
Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Cena oferty
1.
PASAŻ Spółka z o.o.
ul. Rydlówka 24
30-362 Kraków
 
11.307, 36 (brutto)
2.
Expol Sp. J. P. Rybiński, J. Dąbek Spółka Jawna
ul. Brzeska 4
87-800 Włocławek
 
11.992,50 (brutto)
 
3.
LEGRA Sp. z o. o.,
ul. Albatrosów 10 c
Adres korespondencyjny: ul. Apollina 20, 81-601 Gdynia
 
13.031, 16 (brutto)
4.
Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak
ul. Toruńska 148
87-800 Włocławek
 
11.611,02 (brutto)
 
5.
Zakład Wielobranżowy Drukarnia MULTIKOLOR, Bujak Krzysztof
ul. Siemieńskiego 18
37-500 Jarosław
 
9.368,30 (brutto)
 
6.
GOMA
Agencja Reklamy,
ul. Ofiar Katynia 37
37-450 Stalowa Wola
Oferta odrzucona z powodu
niezgodności z SIWZ
Brak załącznika próbki: katalogu /lub albumu/ lub publikacji z reprodukcjami dzieł sztuki, który został wydrukowany przez Oferenta
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr
oferty
Liczba pkt w kryterium
„cena za realizację całego przedmiotu zamówienia 90%”
Liczba pkt w kryterium
„jakość próbki” 10%”
Razem
1.
73,80 pkt.
8,00 pkt.
81,80 pkt.
2.
70,20 pkt.
8,00 pkt.
78,20 pkt.
3.
63,90 pkt.
8,00 pkt.
71,90 pkt.
4.
72,00 pkt.
8,00 pkt.
80,00 pkt.
5.
90,00 pkt.
8,00 pkt.
98,00 pkt.
6.
Oferta odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
 
Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nie wcześniej niż w dniu 23.09.2013 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego. Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.
 
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/09/16 10:19:23 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598