Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.09.03 18:20:43 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.09.03 18:20:06 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zad. pn.: Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-3121-016/13

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługi poligraficzne w IV kwartale 2013 r. na potrzeby wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
 
Nr sprawy: MR-AG-3121-016/13
 
 
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2.   Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług.
3.   Nazwa i kod zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79823000-9, 79810000-5
4.   Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne polegająca na druku wydawnictw książkowych oraz materiałów promocyjnych do wystaw czasowych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w czwartym kwartale 2013 r., wg poniższego zestawienia:
 
A)   PLAKAT do wystawy prac Anny Bilińskiej , nakład: 200 szt. (dwieście),
B)   ZAPROSZENIE do wystawy prac Anny Bilińskiej, nakład: 1300 szt. (tysiąc trzysta),
C)   ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw, nakład: 500 szt. (pięćset),
D)   PUBLIKACJA DYDAKTYCZNA pt. E-grosik, nakład: 600 szt. (sześćset),
E)    ZAPROSZENIE do wystawy Przędzy barwnej nić. Zadziwiający świat kolorów w ludowej tradycji, nakład: 1300 szt. (tysiąc trzysta),
F)    PLAKAT do wystawy Przędzy barwnej nić. Zadziwiający świat kolorów w ludowej tradycji, nakład: 200 szt. (dwieście),
G)   KARTKA ŚWIĄTECZNA, nakład: 1300 egz. (tysiąc trzysta)
H)   ZAKŁADKI DO KSIĄŻKI, nakład 4 x 500 szt. (cztery rodzaje po pięćset sztuk)
I)    BILET OKOLICZNOŚCIOWY DO WYSTAWY, nakład: 1000 szt. (jeden tysiąc sztuk)
J)    ULOTKA EDUKACYJNA do wystawy Wzorowe miasto, nakład: 500 szt. (pięćset),
K)   Pakiet 10 pocztówek z dedykowanym etui dotyczących wystawy Yohann Lepage, Latarnia Wschodu, nakład: 300 kompletów (po 10 pocztówek w pudełku).
L)    FOLDER promocyjnego MUZEUM, nakład: 1500 szt. (tysiąc pięćset).
 
5.   Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: MR-AG-3121-016/13
 
 
Pliki do pobrania:
SIWZ z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
 
Wykaz załączników (dokumenty dostępne w jednym załączonym pliku)
Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Załącznik nr 4 (Formularz ofertowy)
Załącznik nr 5 (Wzór umowy)
Załącznik nr 6 (Doświadczenie zawodowe)
 
Ogłoszenie BZP
Numer ogłoszenia: 176991 - 2013; data zamieszczenia: 3.09.2013


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/09/03 16:20:43 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598