Tematy BIP > VIII. Przetargi >
 Oceń BIP
Zatwierdzony: 2013.08.29 15:05:23 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2013.08.29 15:04:58 przez: Marcin Młynarski

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO o nr sprawy: MR-AG-3121-014/2013, dot. zad. pn.:Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hut

Nr sprawy: MR – AG – 3121 – 014/13                                                   Stalowa Wola, dn. 29.08.2013
              
 
Ogłoszenie o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający - Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego ogłoszonego w  dniu 5.08.2013 na zadanie pn.:
 
Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi
w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli - ETAP I.
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
dla części I       107.692,94 (brutto)
dla części II      14.661,60 (brutto)
 
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy:
 
Nr
oferty
Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
Cena oferty brutto CZESĆ I
Cena oferty brutto CZESĆ II
1
Rest Usługi Remontowo Budowlane i Specjalistyczne
Sp. Jawna M. Jamróz, J. Nowak
ul. Zakątkowa 10, 35-317 Rzeszów
 
562.626,64
(brutto)
 
17.987,52
(brutto)
2
Koczwara Stolarka Aluminiowa Sp. j.
Jastkowice, ul. Brandwicka 2
37-403 Pysznica
1 108.599,00
(brutto)
 
-
 
Zgodnie z pkt. XVIII SIWZ kryterium decydującym o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu była cena (90%). Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający odstąpił od badania ofert złożonych w postępowaniu.     
 
 
Opublikowano na:
1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/
1 x tablica ogłoszeń


Wersja do druku

Lista wersji dokumentu:

2013/08/29 13:05:23 | Zatwierdzony przez: administrator Lucyna Mizera

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598